Javne nabavke u toku

 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ( Sl.Glasnik RS 91/19) koji je stupio na snagu 01.07.2020.godine Naručilac na svojoj internet stranici objavljuje Plan javnih nabavki sa izmenama i dopunama , a postupci javnih nabavki kao i drugi podaci u vezi sa javnim nabavkama vrše se putem Portala javnih nabavki .