Јавне набавке у току

 

2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - обликована у две партије

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

 

УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА- РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ - други пут

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ У ЗРЕЊАНИНУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

 

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1 - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2 - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

     

2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

   

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

2018 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ