Завршене набавке

 

2019 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

 

 

 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА 

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 2020 години

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЕЛЕМИР

 

УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГАРДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРА И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НЕСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1 Тонери

Партија 2 Канцеларијски материјал

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПАРТИЈА 1 Путно здравствно осигурање запослених Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 4 Осигурање културно уметничких манифестација

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

- обликована по партијама

 

РАДОВИ  НА ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ УЛИЦА ИИ РЕДА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА 2 -ИНФОРМИСАЊЕ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ

 

2018

ГРАДСКА УПРАВА

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ЗА ДЕГРАДИРАНИ ПРОСТОР ПАРЦЕЛЕ БР.609, К.О. КЛЕК "СТАРА БАРА"

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ