Завршене набавке

 

2019 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА 

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 2020 години

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЕЛЕМИР

 

УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГАРДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРА И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НЕСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1 Тонери

Партија 2 Канцеларијски материјал

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПАРТИЈА 1 Путно здравствно осигурање запослених Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 4 Осигурање културно уметничких манифестација

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

- обликована по партијама

 

РАДОВИ  НА ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ УЛИЦА ИИ РЕДА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА 2 -ИНФОРМИСАЊЕ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ

 

2018

ГРАДСКА УПРАВА

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ЗА ДЕГРАДИРАНИ ПРОСТОР ПАРЦЕЛЕ БР.609, К.О. КЛЕК "СТАРА БАРА"

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ