SOS telefon

Zrenjaninski edukativni centar je ženska nevladina organizacija osnovana 2002. godine, čija je misija borba protiv svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama.
 
Ciljevi ZEC-a su zaštita i promocija ženskih ljudskih prava, a naročito ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja žena, suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i ostvarivanje principa jednakih mogućnosti u društvu.                                                                                                     
 SOS telefon
 
Pri Zrenjaninskom edukativnom centru aktivan je SOS telefon kao podrška ženama koje su izložene nasilju  023/581-350, a koji je korisnicama dostupan svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 sati, a moguće je konsultovati stručnjakinje pomoću zreduc.org.rs/pisite-nam/
 
 SOStelefon
 
Usluge SOS telefona namenjene su ženama koje su izložene nasilju u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, ženama koje su izašle iz situacije nasilja, ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći, deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja.
 
Konsultantkinje na SOS telefonu korisnicama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.