Gradska uprava

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA je obrazovana kao jedinstveni organ.

Osnovne organizacione jedinice u sastavu Gradske uprave su:

1. Odeljenje za finansije, 
2. Odeljenje za opštu upravu, 
3. Odeljenje za društvene delatnosti, 
4. Odeljenje za urbanizam, 
5. Odeljenje za imovinsko - pravne poslove i upravljanje imovinom, 
6. Odeljenje za privredu,
7. Odeljenje komunalne milicije, odbrane, vanrednih situacija i zajedničkih poslova, 
8. Odeljenje inspekcija, 
9. Odeljenje za ljudske resurse i pravne poslove, 
10. Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća, 
11. Služba za informacione i komunikacione tehnologije.
 

Posebne organizacione jedinice Gradske uprave su:

1. Kabinet Gradonačelnika i 
2. Jedinica za internu reviziju. 
 

Gradska uprava grada Zrenjanina: 

1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, 
2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća, 
3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada, 
4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada, 
5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu, 
6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, 
7. dostavlja izveštaj o svom radu Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću, 
8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima organa Grada i drugim propisima.