Udruženje turizmologa

Po ugledu na Beograd i Novi Sad i u Zrenjaninu je decembra 2002. godine započelo da radi Udruženje turizmologa. Osnovano je kao nevladino, neprofitno udruženje građana, koji imaju završene više i visoke škole turističkog usmerenja. Iako u nazivu sadrži odrednicu "Zrenjanin" delokrug rada je širi i obuhvata Srednjebanatski okrug. Udruženje turizmologa Zrenjanina ima 24 člana - 5 sa završenom višom školom i 19 sa visokom stručnom spremom; tu su mesto pronašli magistar geografskih nauka u oblasti turizma, diplomirani turizmolozi, diplomirani geografi, diplomirani geografi – turizmolozi, diplomirani ekonomisti. Udruženje broji 14 žena i 10 muškaraca, najstariji član je 1951, a najmlađi 1978. godište.
Svoju aktivnost Udruženje turizmologa Zrenjanina je usmerilo na unapređenje turizma u svojoj sredini. Osnovni motiv je bio da članovi pokažu veštine i znanja kojima raspolažu iz oblasti turizma. Stečeno znanje i ideje iskoristili su prilikom aktivnosti i akcija koje su vodili ili učešćem u akcijama drugih udruženja, organizacija i preduzeća koja su nosioci turističkog razvoja. Svake godine bar desetak mladih ljudi iz grada i okoline polazi ili završava studije turizma, te se željno iščekuje njihovo učešće u aktivnostima Udruženja.
Prve aktivnosti i akcije Udruženja turizmologa Zrenjanina bile su podstaknute uočenim problemima i nedostacima u oblasti turizma u gradu i okolini. Prišlo se organizovanju raznovrsnih akcija i priključenju projektima i manifestacijama, uz primenu turizmološkog koncepta. Pri Udruženju turizmologa Zrenjanina formirana je sekcija turističkih vodiča, koja broji 13 članova. U pitanju su vodiči sa licencama Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije. Razlog osnivanja sekcije je povećan broj turista i posetilaca u gradu, te potreba da oni budu stručno, kvalitetno dočekani i upoznati sa prirodnim i kulturno-istorijskim znamenitostima grada i okoline.

Dobro došli u Zrenjanin!

UDRUŽENJE TURIZMOLOGA ZRENJANIN
Žitni trg 4, Zrenjanin 
www.utzr.org.rs 
E-mail: utzrenjanin@gmail.com