Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 001467988 2024 09178 004 047 060 066 04 001
Dana: 21.04.2024. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.) 

S A Z I V A M

37. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PONEDELJAK 22.04.2024. GODINE  

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 11,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije grada Zrenjanina u stalnom sastavu

2. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika sekretara Skupštine grada Zrenjanina

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 37. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 22.04.2024. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada.

U slučaju neslaganja materijala u elektronskom obliku sa pisanim materijalom, važeći je pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme, u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.