Регистар формалних захтева

Правилник о начину рада и поступању по формалним захтевима - мај 2021. године

 

IV-01 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

IV-01-01 Одсек  за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа

IV-02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

IV-02-04 Одсек за локалну пореску администрацију

IV-03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

IV-03-01 Одсек за послове матичара

IV-03-02 Одсек за месне канцеларије

IV-03-03 Одсек за управно-правне послове

IV-03-04 Одсек за послове писарнице и пријем странака

IV-04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

IV-04-01  Одсек за друштвену бригу о деци и социјално укључивање

 1. Остваривање права на родитељски додатак мајке ; оца
 2. Стицање статуса енергетског угроженог купца

       6. Накнада трошкова боравка у Предшколској установи

 

IV-04-02  Одсек за борачко - инвалидску заштиту и јавно здравље

 1. Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата 
 2. Додатак за негу ратног војног инвалида, цивилног инвалида рата, корисника права на месечно новчано примање, корисника породичне инвалиднине  
 3. Признавање права на ортопедски додатак војног инвалида и цивилног инвалида рата
 4. Захтев за медицинско-техничка помагала војног инвалида
 5. Породична инвалиднина после смрти војног инвалида, палог борца, цивилног инвалида I групе
 6. Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу
 7. Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу и помоћ
 8. Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примањa
 9. Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника
 10. Захтев ратног војног инвалида за инвалидски додатак за време незапослености
 11. Захтев за призавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу
 12. Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида
 13. Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војног инвалида и корисника породичне инвалиднине
 14. Захтев за месечно новчано примање
 15. Захтев за накнаду трошкова смештаја у установу социјалне заштите корисника месечног новчаног примања
 16. Захтев за остваривање права на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила за војне инвалиде прве групе
 17. Захтев за инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година живота
 18. Захтев за остваривање права на породични додатак
 19. Захтев за издавање уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите
 20. Признавање права на једнократну помоћ у случају смрти корисника
 21. Признавање права на накнаду трошкова превоза умрлог војног инвалида
 22. Захтев за накнаду трошкова путовања
 23. Захтев за борачки додатак бораца
 24. Захтев за утврђивање статуса борца
 25. Пресељење списа предмета личне и породичне инвалиднине
 26. Пресељење списа предмета месечног новчаног примања

IV-04-03 Одсек за месне заједнице и бирачки списак

IV-04-04 Одсек за национлне мањине, етничке групе, избеглице и миграције

 1. Промена презимена и других података ради исправке Решења о признању статуса избеглице
 2. Издавање легитимације расељеног лица за новорођенчад

IV-04-05 Одсек за послове из области друштвених делатности

IV-05 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

IV-05-01 Одсек за урбанизам и просторно планирање

IV-05-02 Одсек за спровођење обједињене процедуре

IV-05-03 Одсек за озакоњење објеката

 1. Захтев за озакоњење објеката

IV-05-04 Одсек за саобраћај

 1. Захтев за:

      6. Захтев за:

      7. Захтев за:

 

IV-06 ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

IV-06-01 Одсек комуналне и саобраћајне инспекције

IV-06-02 Одсек просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине

IV-06-03 Одсек грађевинске инспекције

IV-07 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

IV-07-01 Одсек за имовинске-правне послове

IV-07-02 Одсек за стамбене послове

IV-08 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

IV-08-01 Одсек за пољопривреду и рурални развој 

IV-08-03 Одсек за изградњу и уређење Града

 1. Захтев за изградњу прикључка на јавни пут/или паркинг

IV-08-04 Одсек за заштиту и унапређивање животне средине

 

IV-09 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

IV-09-01 Одсек за нормативно-правне послове и правну помоћ
 1. Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи