Прикључење објекта на инфраструктуру

Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Уз захтев прилаже се сепарат из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака, као и доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију.

Уз захтев прилаже се и доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру, ако је та накнада плаћена у износу наведеном у локацијским условима, осим ако инвеститор жели да ту накнаду плати тек након пријема коначног обрачуна, у складу са сепаратом из пројекта изведеног објекта, што се наводи у захтеву.

Уз захтев за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије, поред наведеног, прилаже се и: 

  1. употребна дозвола или изјава овлашћеног извођача радова да уређаји и инсталације испуњавају техничке и друге прописане услове, са његовим извештајем о исправности те инсталације, сачињеним, у складу са актом којим се уређују технички услови за електричне инсталације ниског напона, односно употребна дозвола за објекат који се прикључује на напонски ниво изнад 1 кВ; 
  2. информација о броју и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, месту примопредаје, периоду снабдевања, крајњем купцу, а ако у објекту има више места примопредаје, доставља се информација за свако место примопредаје; 
  3. информација о броју и датуму закључења уговора којим је уређена балансна одговорност, као и о броју и датуму закључења уговора о приступу систему, ако уговор из тачке 2) овог става није уговор о потпуном снабдевању. 

 

Ако је за прикључење објекта на напонски ниво изнад 1 кВ потребно прикључење трансформаторске станице и/или подземног или надземног вода, достављају се и други докази наведени у условима за пројектовање и прикључење, који су прибављени у процедури издавања локацијских услова

Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са поднетим захтевом у року од три радна дана од дана пријема тог захтева. 

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева надлежног органа. 

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови. 

Републичка административна такса: 320,00 динара, жиро рачун 840-742221843-57               

             

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16 и 60/16).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара. 

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.
 

Врсте поступака