Седница Градског већа

 

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)
   

С А З И В А М

23. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 14.09.2023. године..

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Перлез

    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о уређењу града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији града Зрењанина за период 2024 – 2029. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Жупунски
    
4. Утврђивање Предлога Одлуке о приступању изради Стратегије за младе Средњег Баната за период 2024 – 2030. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Рајко Капелан
    
5. Утврђивање Предлога Одлуке о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о установљавању награде ''Нестор Димитријевић''
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Вучуревић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

8. Утврђивање Предлога Одлуке o прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина напосредном погодбом – без накнаде
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка размене непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

10. Утврђивање Предлога Програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Соња Драгаш

11. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Краварушић

12. Утврђивање Предлога Решења о изменама Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Табачки

13. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. годину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин     
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Милинковић

14. Извештај о реализацији Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“, Зрењанин за 2022. годину     
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Стајић

15. Извештај о реализацији Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Петровић

16. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: др Миле Ковачевић

17. Предлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања града Зрењанина за период од 2024. до 2026. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Радић

18. Предлог Решења о образовању и именовању Комисије за реализацију мера енергетске санације у оквиру пројекта ''Чиста енергија и енергетска ефикасност''
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Дунђерски

19. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-104/23-III
Дана: 13.09.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
                                 ГРАДСКОГ ВЕЋА
                                    Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 23. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 14.09.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјали, у које се може извршити увид сваког радног дана у радно време налазе се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.