Ловни туризам

Ловни и риболовни туризам спадају у најатрактивнији сегмент туристичке понуде Града Зрењанина, посебно за инострано тржиште. Он је до почетка деведесетих година прошлог века и распада Југославије био и најзначајнији за област туризма и угоститељства, с обзиром да је представљао значајан извор девизних прихода.
 
      
 
Повратком наше земље на међународно туристичко тржиште, а имајући у виду да је овај регион представљао једно од најзначајнијих ловних подручја у Војводини (фонд тзв. "ситне" дивљачи која живи на пољопривредном земљишту), стварају се претпоставке да ловци из Италије, Немачке и Аустрије поново чине основ иностраног туристичког промета у Граду Зрењанину у обиму у коме су то чинили до 1990. године.
 
      

 

Ловишта су на територији Града Зрењанина сконцентрисана у приобаљу доњег тока реке Бегеј и подручју резервата "Стари Бегеј – Царска бара", док терена за риболов има у изобиљу, с обзиром да околина Зрењанина представља једно од најбогатијих речних чворишта и водотокова у овом делу Европе.