Финансијски подстицаји


Субвенције Републике Србије за инвестиционе пројекте - Развојна агенција Србије

Републичке субвенције могу бити додељене за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору као и за пројекте услуга сервисних центара и подршке пословним операцијама, а које представљају услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије Републике Србије (Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја за привлачење директних улагања - „Сл.гласник РС“ бр 01/19); затим у области производње прехрамбених производа које подразумевају прераду производа пољопривреде, шумарства и рибарства ради добијања хране за људе или животиње, а укључена је и производња различтиих међуфазних производа(Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа -„Сл.гласник РС“ бр 01/19), као и у сектору услуга хотелског смештаја (Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја за привлачење директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја – „Сл. гласник РС“ бр. 33/2019 и 42/2019).

Средства се додељују за оправдане трошкове улагања за:

 • Бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености код корисника средстава подстицаја
 • Улагања у материјална и нематеријална средства која ће бити реализована у периоду трајања инвестиционог пројекта (од дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта)
 • Субвенције АП Војводине - Развојна агенција Војводине
 • Субвенционисање отварања нових радних места • 10 - 100 новозапослених • 3,000 - 5.000 евра по раднику
 • Суфинансирање набавке нове опреме • до 50% укупне вредности опреме

Подстицаји за запошљавање Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање спроводи различите програме у виду подршке при запошљавању:

1. Самозапошљавање
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује једнократно у износу од 250.000 - 270.000 РСД ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач у њему заснује радни однос.
Реализација програма се прати 12 месеци.

2. Нова запошљавања
Национална служба за запошљавање даје грантове за различите шеме подршке запошљавању.
Укупна сума субвенције за отварање нових радних места одобрава се послодавцима у приватном сектору који запошљава следец́е категорије незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање:

 • младе људе испод 30 година старости
 • особе старије од 50 година
 • незапослени због вишка запослених
 • припадници ромске националности
 • особе са инвалидитетом
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи
 • дугорочно незапослени
 • жртве породичног насиља

Ниво субвенција зависи од нивоа развијености општине у којој је послодавац регистрован или где послодавац има организациону јединицу и од категорије лица која се запошљавају, а може да варира од 200.000 до 300.000 РСД.

3. Програм стицања практичних знања

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.
У програм се могу укључити лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци, са најмање средњим нивоом квалификација.

Програм подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:

 1. заснивање радног односа на одређено време - послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
 2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма) - послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно укупно 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања (укупно 12 месеци).

Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000 РСД (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

4. Програм за приправнике

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору.

- Програм приправника за незапослене са средњим нивоом квалификација

Програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечена одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа,односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предивиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
По овом програму Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000 РСД (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 месеци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко десет има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

- Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација
Програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа,односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предивиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Послодавцу током реализације програма приправника Национална служба за запошљавање рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 35.000,00 РСД и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 9 или до 12 месеци.

5. Финансирање програма обуке

- Обуке на захтев послодавца

Програм подразумева учешће у финансирању програма обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним зњањима и вештинама.
Национална служба за запошљавање учествује у финансирању програма обуке до 120.000 РСД.
Програм обуке може трајати до 480 часова ( у зависности од степена сложености послова и др. елемената од значаја за трајање обуке).
Послодавац је у обавези да заснује радни однос са најмање 50% лица која су са успехом завршила обуку.
- Обука за потребе послодавца за запосленог
Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина запосленог у циљу унапређења компетенција,стицања недостајућих знања, способности и вештина.
Национална служба за запошљавање учествује у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања највише до 100.000 РСД по полазнику.
Обуку може да спроведе јавно признати организатор активности образовања одраслих, односно лиценцирани извођач обуке.