Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-25/23-I
Дана: 06.03.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПОНЕДЕЉАК 13.03.2023. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00  часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Костреш Бојану

2. Предлог Одлуке о Изменама и допунама Статута града Зрењанина 

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Зрењанина

4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о Градској управи Града Зрењанина

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама  од посебног значаја за Град Зрењанин

6. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину

7. Предлог Одлуке о донешењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина 

9. Предлог Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о паркирању возила

10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин 

11. Предлог Одлуке о измени Одлуке  о преузимању права, обавеза и одговорности оснивача  Културног Центра Зрењанин 

12. Предлог Одлуке о давању сагласности на коначни Нацрт јавног уговора за Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина 

13. Предлог Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину

14. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

15. Предлог Одлуке о покретању поступка размене непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина 

16. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти

17. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2023. годину

18. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године

19. Предлог Закључка о прихватању Анализе пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији је оснивач град Зрењанин, за период 01.01. до 31.12.2022. године

20. Предлог Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2023. годину

21. Предлог Закључка о доношењу Процене ризика од катастрофа за територију града Зрењанина

22. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2022. годину

23. Извештај о реализацији Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

24. Предлог Закључка о давању сагласности на I измену и допуну Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2023. годину

25. Предлог Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. годину

26. Предлог Решења о избору председника и чланова Градског савета за младе

27. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Народног музеја Зрењанин 

28. Предлог Решења о именовању директора Народног музеја Зрењанин 

29. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

30. Предлог Решења о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

31. Предлог Решења којим се констатује престанак дужности в.д. директора Апотеке Зрењанин

32. Предлог Решења о именовању в.д. директора Апотеке Зрењанин

33. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

34. Предлог Решења о именовању председника и члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

35. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Предшколске установе Зрењанин 

36. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Предшколске установе Зрењанин 

37. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Центар за пружање социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ 

38. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Центар за пружање социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ 

39. Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина 

40. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад града Зрењанина 

41.  Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

42. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

43. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” Зрењанин

44. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” Зрењанин

45. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

46. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

47. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин 

48. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин 

49.  Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

50. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

51. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин

52. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне школе “Урош Предић” Зрењанин

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 27. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 13.03.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачку 7., 9. и 13. и за тачке од броја 26. до броја 52. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.