Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 000661591 2024 09178 004 047 000 001 02 001
Дана: 22.02.2024. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.) 

С А З И В А М

36. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ЧЕТВРТАК 29.02.2024. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о условима и начину коришћења утрина и пашњака на територији града Зрењанина

2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину

3. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ечка

4. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о  изради Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Елемир

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

6. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима града Зрењанина

7. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом – без накнаде

8. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Зрењанина Аутономној Покрајини Војводини за потребе Секретаријата за здравство – Санитарне инспекције – Одељења у Зрењанину и Републици Србији

9. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Зрењанина Аутономној Покрајини Војводини за потребе Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин

10. Предлог Одлуке о додели помоћи мале вредности привредном субјекту ИМСАПЛЕТ –ЗР Д.О.О.

11. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  града Зрењанина за 2024. годину

12. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Културног центра Зрењанинa

13. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти

14. Предлог Закључка о усвајању Стратегије за младе средњег Баната за период 2024-2030. 

15. Предлог Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у реализацији пројекта Опште болнице ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин за унапређење здравствене заштите грађана на територији града Зрењанина у 2024. години

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП “Градска стамбена агенција”  Зрењанин за 2024. годину

17. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за  период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

18. Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији је оснивач град Зрењанин, за период 01.01. до 31.12.2023. године

19. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Установе  ''Резервати природе'' Зрењанин 

20. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Установе  ''Резервати природе'' Зрењанин 

21. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин 

22. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 36. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 29.02.2024. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачку под редним бројем 16. и за тачке од редног броја  19. закључно са редним бројем 22. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.