Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-156/23-I
Дана: 01.12.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.)

С А З И В А М

34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 08.12.2023. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину   
2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину

3. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину

4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације пристаништа за сопствене потребе у к.о. Перлез
5. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непоседном погодбом
6. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе Зрењанин
7. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
8. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2024. годину
9. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године
10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 30. септембра 2023. године 
11. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2024. годину
12. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2024. годину
13. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2024. годину
14. Предлог Закључка о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2023. годину
15. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2024. годину
16. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2024. годину
17. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
18. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2024. годину
19. Предлог Закључка о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. годину
20. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2024. годину
21. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину 
22. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2024. годину
23. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2024. годину
24. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2024. годину
25. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2024. годину
26. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2024. годину
27. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину
28. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2024. годину
29. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. годину
30. Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину
31. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2024. годину
32. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2024. годину
33. Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе Зрењанин
34. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе Зрењанин
35. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин
36. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин
37. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај” Зрењанин
38. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај” Зрењанин
39. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Основне школе “Урош Предић” Орловат
40. Предлог Решења о именовању члана школског одбора Основне школе “Урош Предић” Орловат
41. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
42. Предлог Решења о именовању члана школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
43. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Економско – трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
44. Предлог Решења о именовање члана школског одбора Економско – трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин
45. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Медицинске школе Зрењанин
46. Предлог Решења о именовање члана школског одбора Медицинске школе Зрењанин
47. Предлог Решења о разрешењу члана школског одбора Хемијско прехрамбено текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
48. Предлог Решења о именовању члана школског одбора Хемијско прехрамбено текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
49. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе Зрењанин
50. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 34. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 08.12.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачку 4. и за тачкe од редног броја 33. закључно са редним бројем 50. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.