Prijava radova

    

Investitor podnosi prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu pre početka izvođenja radova. 

Uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa ovim zakonom, rešenje o kućnom broju, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, kao i drugi dokazi određeni propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure. 

Odmah po prijemu uredne prijave, organ koji je izdao građevinsku dozvolu, po službenoj dužnosti, dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra pravnosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli, potvrdu o prijavi radova i izvod iz projekta sa grafičkim prilozima i specifikacijom posebnih delova, u cilju upisa predbeležbe objekta u izgradnji. 

Za linijske infrastrukturne objekte, pored dokaza iz stava 2. ovog člana, kada je rešenje o građevinskoj dozvoli izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji, dostavlja se i akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa ovim zakonom. 

Investitor podnosi prijavu radova za ceo objekat, odnosno za deo objekta. 

Investitor je u obavezi da pre izdavanja upotrebne dozvole za objekat, izvrši prijave radova za sve delove tog objekta. 

U slučaju da je građevinska dozvola izdata na osnovu izjave investitora iz člana 69. stav 9. ovog zakona, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor dostavio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u skladu sa ovim zakonom. 
Kada je građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. ovog zakona izdato za više katastarskih parcela, odnosno za delove katastarskih parcela, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, u skladu sa ovim zakonom, za katastarske parcele obuhvaćene projektom preparcelacije, koji je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole pribavi potvrdu projekta preparcelacije, odnosno parcelacije i izvrši provođenje tog projekta preparcelacije odnosno parcelacije.  

U prijavi radova investitor navodi datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova. 

Nadležni organ o podnetoj prijavi obaveštava građevinsku inspekciju. 

Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podnošenja prijave.

Građenju se može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova. Investitor može pristupiti građenju i na osnovu konačnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova, na sopstveni rizik i odgovornost. Ako je stranka pokrenula upravni spor, a investitor iz tog razloga ne započne sa građenjem objekta do pravnosnažnosti rešenja, investitor ima pravo na naknadu štete i na izgubljenu dobit u skladu sa zakonom, ako se utvrdi da je tužba neosnovana.

 

Republička administrativna taksa: za zahtev 320,00 din na žiro račun broj 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 51-242 i za potvrdu:

  • 950,00 din. - za objekat kategorije A
  • 4.720,00 din. - za objekat kategorije B
  • 5.660,00 din. - za objekat kategorije V
  • 5.660,00 din. - za objekat kategorije G.

 

Visina naknada za CEOP:  

  • Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16, 75/2018, 73/2019, 15/2020 i 91/2020).
     

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

  • za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.

Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.

 

 

Vrste postupaka