Služba za budžetsku inspekciju

O B A V E Š T E Nj E !

Narodna Skupština Republike Srbije, donela je Zakon o budžetskoj inspekciji (''Službeni glasnik RS'', br. 118/21), po kojem je planirano da Ministarstvo nadležno za poslove finansija od jedinica lokalne samouprave preuzme zaposlena lica koja su raspoređena  na radnim mestima budžetskih inspektora, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su u vezi sa obavljanjem poslova budžetske inspekcije, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predviđeno je da pomenuti Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku RS'', odnosno od 17.12.2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine. 

Navedeno znači da Služba za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina prestaje sa radom dana 01.01.2023. godine. Lica koja ubuduće budu imala potrebu da se po pitanjima budžetske inspekcije obraćaju nadležnim organima, to mogu učiniti prema Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije - Sektoru za budžetsku inspekciju.