Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
 

S A Z I V A M

11. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za sredu 01.12.2021. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat. parc. br. 2404/1 u površini od 27768 m2) k.o. Ečka
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

2. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 22/3 u površini od 2540 m2) k.o. Melenci
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

3. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 9535/6 u površini od 925 m2) k.o. Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

4. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 14397 u površini od 312 m2) k.o. Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

5. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 15563 u površini od 398 m2) k. o.  Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

6. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 14092/2 u površini od 977 m2) k.o. . Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

7. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 14088/2 u površini od 225 m2) k.o. Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

8. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 12670/31 u površini od 186 m2) k.o. Zrenjanin I i (kat. parc. br. 12670/32 u površini od 205 m2) k.o.  Zrenjanin I
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

9. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 2325 u površini od 657 m2) k.o. Čenta
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

10. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 297/123 u površini od 900 m2) k.o. Klek
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

11. Predlog Uputstva o postupku izrade i dostave Gradskom veću i Skupštini grada Programa poslovanja, izmena i dopuna Programa poslovanja, Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina i Izveštaja o realizaciji programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Zrenjanin
     IZVESTILAC: Stojanka Vučković

12. Predlog Uputstva o postupku izrade i dostave Gradskom veću i Skupštini grada programa poslovanja i izveštaja o realizaciji programa poslovanja ustanova čiji je osnivač grad Zrenjanin
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

13. Predlog Zaključka o donošenju Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Miloš Kovačević

14. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine
     IZVESTILAC: Jelena Travar Miljević

15. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni  Odluke o parkiranju vozila
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

16. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

17. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijene (sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) i suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Edvard Benović

18. Utvrđivanje Predloga Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene
    IZVESTILAC: Edvard Benović

19. Utvrđivanje Predloga Odluke o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje emerznih korova
    IZVESTILAC: Edvard Benović

20. Utvrđivanje Predloga Odluke o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje korovske biljke ambrozija
    IZVESTILAC: Edvard Benović

21. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-160/21-III
Dana: 30.11.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 11. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 01.12.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.