Sednica Gradskog veća

 

 

Na osnovu člana 49. stav 2. i člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 7/23) i člana 10. stav 4. i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)
   

S A Z I V A M

24. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 01.12.2023. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,30 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu

    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Mala Amerika'' u Zrenjaninu

    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposednom pogodbom
    IZVESTILAC: Milica Samardžija

4. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove Zrenjanin
    IZVESTILAC: Željko Cvijanović

5. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
     IZVESTILAC: Jelena Tabački

6. Utvrđivanje Predloga Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2024. godinu
     IZVESTILAC: Đina Darijević

7. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu u periodu januar-septembar 2023. godine
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

8. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

9. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

10. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

11. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

12. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Žarko Đuričić 

13. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2022. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Dragan Stajić 

14. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Dragan Stajić

15. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Milica Vuković

16. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Milica Vuković

17. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2024. godinu 
    IZVESTILAC: Sanja Petrović

18. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Danijel Šebez

19. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

20. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Siniša Onjin

21. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Mile Kulačić

22. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

23. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

24. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Jelena Gvozdenac Martinov

25. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

26. Program poslovanja Predškolske ustanove Zrenjanin za 2024. godinu
     IZVESTILAC: Željko Cvijanović

27. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2024. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

28. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most za 2024. godinu
     IZVESTILAC: Nevena Montresor

29. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA,
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-154/23-III
Dana: 30.11.2023. godine
Z R E Nj A N I N

ZAMENIK GRADONAČELNIKA
                                    Saša Santovac


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 24. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 01.12.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.