Sednica Gradskog veća

 

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 7/23) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)
   

S A Z I V A M

23. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za četvrtak 14.09.2023. godine..

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 08,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Perlez

    IZVESTILAC: Đurđina Grbić

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Nemanja Malinić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za period 2024 – 2029. godine
    IZVESTILAC: Sanja Župunski
    
4. Utvrđivanje Predloga Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Srednjeg Banata za period 2024 – 2030. godine
    IZVESTILAC: Rajko Kapelan
    
5. Utvrđivanje Predloga Odluke o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost
     IZVESTILAC: Đina Darijević

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o ustanovljavanju nagrade ''Nestor Dimitrijević''
     IZVESTILAC: Snežana Vučurević

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina
     IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina naposrednom pogodbom – bez naknade
    IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

9. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

10. Utvrđivanje Predloga Programa o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu
    IZVESTILAC: Sonja Dragaš

11. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin 
     IZVESTILAC: Goran Kravarušić

12. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmenama Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
     IZVESTILAC: Jelena Tabački

13. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2022. godinu JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin     
    IZVESTILAC: Nemanja Milinković

14. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja „Javnog preduzeća za urbanizam“, Zrenjanin za 2022. godinu     
    IZVESTILAC: Dragan Stajić

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu
     IZVESTILAC: Sanja Petrović

16. Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2022. godinu
     IZVESTILAC: dr Mile Kovačević

17. Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zrenjanina za period od 2024. do 2026. godine
    IZVESTILAC: Olivera Radić

18. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije u okviru projekta ''Čista energija i energetska efikasnost''
    IZVESTILAC: Dejan Dunđerski

19. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA,
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-104/23-III
Dana: 13.09.2023. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
                                 GRADSKOG VEĆA
                                    Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 23. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 14.09.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijali, u koje se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalaze se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.