Sednica Gradskog veća

47. Sednica Gradskog veća

 

 - SAZIV

 - NAPOMENA

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 7/19, 18/19 i 29/19) 
 

S A Z I V A M

  47. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za ponedeljak 16.03.2020. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 08,00 časova.

    Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 222)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

2. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7638/4)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

3. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7129/1)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

4. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7246/41)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

5. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7246/3 i 7251/3)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

6. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 14089/2)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

7. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7226/32)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

8. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 1327 i 1328)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

9. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7226/35 i 7226/36)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

10. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 12751/4)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

11. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 7135/4)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva
  
12. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 4493/2)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva
 
13. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (deo kat. parc. br. 13187/27)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

14. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 8011/251)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

15. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta (kat. parc. br. 13866/50)
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

16. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-33/20-III
Dana: 13.03.2020. godine
Z R E Nj A N I N
PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
Čedomir Janjić

NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 47. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 16.03.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.