Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA                               
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                                                
GRAD ZRENJANIN                                            
SKUPŠTINA GRADA    
Broj: 06-81/20-I
Dana: 11.09.2020. godine    
Z R E Nj A N I N
 
Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) 

 

S A Z I V A M

2. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA PETAK 18.09.2020. GODINE 

 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I    R E D

 

1. Izbor Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća
2. Izbor zamenika predsednika Skupštine grada 
3. Postavljenje zamenika sekretara Skupštine grada 
4. Izbor predsednika i članova  Komisije za mandatna pitanja
5. Izbor predsednika i članova Komisije za personalna pitanja   
6.  Izbor predsednika i članova Komisije za propise
7. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2019. godinu 
8. Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2019. godinu – Konsolidovani završni račun 
9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina 
 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.
         

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić
 
NAPOMENA:
 
Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 2. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 18.09.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. predloženog dnevnog reda. 

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.