Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-42/21-I
Dana: 23.03.2021. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20)

S A Z I V A M

7. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA SREDU 31.03.2021. GODINE 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

 

D N E V N I    R E D
 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

 2. Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu

 3. Predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zrenjaninu 

 4. Predlog Rešenja o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Zrenjanin 

 5. Predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

 6. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 7. Analiza poslovanja javnih preduzeća sa peduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji osnivač je grad Zrenjanin,  za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 8. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2020. godinu

 9. Izveštaj o radu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2020. godinu

 10. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2020. godinu

 11. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2020. godinu

 12. Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2020. godinu

 13. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2020. godinu

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.
          

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:


Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 7. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 31.03.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada. 
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.