Pravobranilaštvo grada Zrenjanina

Odlukom o Pravobranilaštvu grada Zrenjanina, donetom od strane Skupštine Grada, ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/14) regulisana je nadležnost, uređenje i organizacija ovog organa.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada i zastupa ga u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima.

Pravobranilaštvo predstavlja i njime rukovodi Pravobranilac grada Zrenjanina, koji ima dva zamenika.
 
Pravobranilac grada Zrenjanina:

  • mr Goran Rakić

Zamenice Pravobranioca grada Zrenjanina:

  • Tatjana Jovanov
  • Zdravka Mićić

Adresa kancelarije Pravobranilaštva grada Zrenjanina:

dr Slavka Županskog 2
23000 Zrenjanin

Telefon: 023/564-755