Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava  za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja   ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Lista za sufinansiranje projekata saveza i kolektivnih loptaških sportova u gradu Zrenjaninu za 2022. godinu

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta – urbanističko arhitektonske razrade lokacije za dogradnju postojećeg kompleksa „Zemljoradničke zadruge“ Perlez, interna stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom – tečnim naftnim gasom i punionica boca tečnog naftnog gasa na delu parcele kat. br. 3186 i parceli kat. br. 3224/2 KO Perlez, odgovornog urbaniste Dragice Štimac dipl.inž.arh. izrađen od strane ''Termoinžinjering'' d.o.o. iz Zrenjanina, podnosilac zahteva "Zemljoradnička zadruga" Perlez, Ulica Svetosavska br. 18 iz Perleza.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 16. septembra 2022. god.  do 23. septembra 2022.god.
 • Urbanistički projekat

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2022. godinu

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2022. godini 

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina za period od 2022-2027. godine

JAVNI KONKURS za radno mesto koje se popunjava u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

 • Rok za prijavu kandidata: 24. septembar 2022. god.

 

Obaveštenje o mogućnosti uvida u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Zrenjanina

Oglašava: Gradska uprava grada Zrenjanina

 

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE SREDNJIH  ŠKOLA - PUTNIKE sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: školska 2022/2023. godina

Javni uvid u  nacrt Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godinu

 • Doneto: 31.08.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

 • Doneto: 25.08.2022. godine
Konačna lista reda prvenstva o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, za 25 stambenih jedinica u Kleku
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ 

 • Oglašava: Pokrajinski sekreterijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rani javni uvid traje od: 24. avgusta 2022. god. do 07. septembra 2022.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo 

Konačna lista krajnjih korisnika (građana) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

OBAVEŠTENJE o proceduri, vremenu, načinu i uslovima za podnošenje prijava za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na kupovinu stana za lokacije Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica i Vranje

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za korišćenje sredstava za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: do utroška sredstava
 • Prijavni formular za građane
 • Obrazac 2
Odluka o izdavanju u zakup  prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije ''Dani piva 2022'' neposrednom pogodbom
 • Poziv za podnošenje ponuda je otvoren do popune preostalih slobodnih mesta
 • Obrazac ponude
 • Mapa

Javna rasprava o nacrtu odluka:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca (“Službeni list grada Zrenjanina”, br. 10/11, 14/11,12/13, 11/14, 31/14, 14/17, 18/19, 2/20 i 2/20-dr.odluka);
2. Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Zrenjanina;
3. Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge na teritoriji grada Zrenjanina;
4. Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Zrenjanina.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje inspekcija
 • Javna rasprava traje od : 15.07.2022.god. do 30.07.2022.god.
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini
Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju verskog objekta, pravoslavnog Hrama Svetog Save, „V“ kategorije, na parceli kat. br. 14619/149 KO Zrenjanin I, u Ulici Drvarskoj, naselju Mužlja u Zrenjaninu,  odgovornog urbaniste Nine Stojanović (Mitranić) iz samostalnog ateljea za građevinsko projektovanje i inženjering „Rad projekt“, podnosioca zahteva Srpske pravoslavne crkve, Eparhije banatske, Crkvene opštine Zrenjanin.
 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 08. jula 2022. god.  do 15. jula 2022.god.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina z a2022. godinu

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.07.2022. godine

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje prijava za korišćenje sredstava za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

Javni poziv za podnošenje prijava za korišćenje sredstava za unapređenje organske proizvodnje na teritoriji Grada Zrenjanina za 2022. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata saveza i kolektivnih loptaških sportova za 2022. godinu

Preliminarana lista direktnih korisnika na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
(Plan generalne regulacije ''Dolja'' (''Službeni list grada Zrenjanina'' broj 21/20-prečišćen tekst) je dostupan na sajtu grada Zrenjanina)

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam

 • Javni uvid traje od: 24. juna 2022. god.  do 24. jula 2022.god.

 • tekstualni deo

 • grafički deo

Javni poziv za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

 • Raspisuje: Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

 • Rok: 1. jul 2022. godine

 • Obrasci

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin

 • Objavljuje: Skupština grada Zrenjanina 

 • Rok: 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

 • Objavljuje: Skupština grada Zrenjanina 

 • Rok: 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i jednokratne pomoći u građevinskom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji grada Zrenjanina  

Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Zrenjanina, uz učešće grada Zrenjanina u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava i nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

 • Organizacija: Grad Zrenjanin

 • Rok: do 10.06.2022. godine

 • Prilozi

Javni poziv davanje podsticaja u vidu košnica sa pčelinjim društvima mladima na selu

Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na dodelu državne pomoći za pribavljanje prve nekretnine po osnovu rođenja deteta

 • Organizacija: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Lista vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje programa lovačkih udruženja u svrhu suzbijanja šakala na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za pobljšanje uslova stanovanja 

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin

 • Rok: od  10. maja do 03. juna 2022. godine

 • Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, a sve dodatne informacije na broj telefona 023/315 01 86  radnim danima od 8 do 13 časova.

Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava izmenu oglasa o javnom uvidu u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 26.04.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 18.04.2022. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

 • Doneto: 13.04.2022. godine

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS ili APV na teritoriji grada Zrenjanina

 • Predlog Lista donet: 17.03.2022. godine 

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika pomoći

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

 • Oglašava: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 • Rok za podnošenje prijave: 31. mart 2022. godine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

 • Oglašava: Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije

 • Rok za podnošenje prijave: do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PONOSNU KARTICU „ Cena minus za 3+“ UDRUŽENJA “POKRET ZA DECU TRI PLUS” IZ ČAČKA

 • Prijava će trajati tokom cele godine

Obrasci za prijavu:

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik

 • Rok: do utroška raspoloživih sredstava

Dokumentacija:

Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku dodeljene seoske kuće sa okućnicom 

Oglašava: Grad Zrenjanin - Poverenik za izbeglice i migracije
Rok za prijavu: 21. januar 2022. godine

JAVNI  POZIV za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz  na teritoriji grada Zrenjanina y 2022. godini

 • ORGANIZACIJA: Grad Zrenjanin

 • ROK: 31. januar 2022. godine

 • Zahtev

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova od interesa za grad Zrenjanin u 2021. godini 

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

 • Doneto: 17.12.2021. godine

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica 

 • Doneto: 07.12.2021. godine

 

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

 

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

 

Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja  ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin

Obrasci:

 

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Obaveštenje / poziv učesnicima ratova od 1941. do 1999. godine sa teritorije Grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

 • Rok: nije određen

Dokumentacija: 

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA NAMENJENIH ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA ZRENJANINA ZA 2020. GODINU

 

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 14.12.2020.

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 09.10.2020.

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 18.09.2020.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu

 • Rok: neograničen

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019, 2021. i 2022. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede

 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije

 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV

 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine

 • Rok: do utroška sredstava