Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-141/21-I
Дана: 06.10.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 
 

С А З И В А М

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА СРЕДУ 13.10.2021. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила

2. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Народног музеја Зрењанин

3. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину

4. Предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина

5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

7. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

8. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину

9. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2020/2021. годину

10. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2021/2022. годину

11. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.06.2021. године
 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 14. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 13.10.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.