Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                              
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-116/20-I
Дана: 11.12.2020. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

С А З И В А М
4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 18.12.2020. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д
 

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину

2. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину 

3. Предлог Одлуке о изради Просторног плана града Зрењанина 2021 – 2035

4. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Елемир

5. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину       

6. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације комплекса ''СОС РУСАНДА'' у КО Меленци        

7. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац – МРС Орловат – МРС Фаркаждин        

8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир – МРС Тараш – ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост      

9. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза

10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез''

11. Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину 

12. Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину 

13. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама

14. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе Зрењанин

15. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године             

16. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина

17. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2020. годину

18. Предлог Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

19. Предлог Програма о изменама и допунама Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину

20. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину

21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
 
22. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Народног музеја Зрењанин

23. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе Зрењанин

24. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

25. Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони ''Југоисток'' без накнаде у корист компаније Talent 4 Blinds d.о.о. Zrenjanin број: 06-52-25/18-I донетог на седници Скупштине града дана 15. јуна 2018. године

26. Предлог Закључка о опредељивању зграде пословних услуга – зграда број 1 у Зрењанину, ул. Пупинова 14, у јавној својини града Зрењанина за реализацију пројекта ''(SCHOLAR SME)'' у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија (Повећање економске конкуретности и иновативни развој МСП кроз стипендије младим људима у програму Морахалом – Зрењанин)

27. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.03.2020. године 

28. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.06.2020. године 

29. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.09.2020. године 

30. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године

31. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године

32. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2019. годину

33. Извештај о раду месних заједница за 2019. годину

34. Извештај о пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2019. годину

35. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину

36. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2020. годину

37. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

38. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

39. Извештај о пословању ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2019. годину

40. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин по завршном рачуну за 2019. годину

41. Предлог Закључка о прихватању Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину

42. Предлог Закључка о прихватању измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2020. годину

43. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину
 
44. Финансијски извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године

45. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину

46. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину

47. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину

48. Извештај о пословању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

49. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2021. годину

50. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2019. годину

51. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2019. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

52. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2021. годину

53. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за период 01.01. – 31.12.2019. године

54. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели утврђене добити по Финансијском извештају за 2019. годину ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин

55. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину

56. Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина за 2019. годину

57. План и програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину

58. Извештај о пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2019. годину

59. Годишњи програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину

60. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2019. годину

61. Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин

62. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2019. годину

63. План и програм рада Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину

64. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2019. годину      

65. Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину

66. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2019. годину

67. План и програм рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину

68. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2019. годину

69. Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину

70. Извештај о раду Културног центра Зрењанина за 2019. годину

71. Програм рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину

72. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2019. годину

73. Програм рада са Финансијским планом Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину

74. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину

75. План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину

76. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2019/2020 годину

77. Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2020/2021 годину

78. Финансијски план Предшколске установе Зрењанина за 2021. годину

79. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2019. годину

80. Извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну за 2019. годину Центра за социјални рад града Зрењанина

81. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину

82. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2021. годину

83. План рада Центра за пружање услуга Социјалне заштите града Зрењанина - МОСТ за 2021. годину

84. Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге

85. Предлог Решења о избору председника и чланова Комисије за спровођење  конкурса за избор директора

86. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Туристичке организације Зрењанин 

87. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Туристичке организације Зрењанин 

88. Предлог Решења о разрешењу три члана Управног одбора Народног музеја Зрењанин 

89. Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора Народног музеја Зрењанин 

90. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин 

91. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин 

92. Предлог Решења о разрешењу два члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

93. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин 

94. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Центра за социјални рад Зрењанин 

95. Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Центра за социјални рад Зрењанин 

96. Предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Зрењанин 

97. Предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Зрењанин 

98. Предлог Решења о разрешењу  члана Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост” 

99. Предлог Решења о именовању  члана Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост” 

100. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” Зрењанин 

101. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе “Серво Михаљ” Зрењанин 

102. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски Деспотовац 

103. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне школе “Петар Кочић” Банатски Деспотовац 

104. Предлог Решења о разрешењу четири члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин 

105. Предлог Решења о именовању четири члана Школског одбора Основне школе “Стеван Книћанин” Книћанин 

106. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез 

107. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић” Перлез 

108. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” Стајићево 

109. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе  “Свети Сава” Стајићево 

110. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне   школе “Б. Радичевић”  Чента 

111. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне   школе “Б. Радичевић”  Чента 

112. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне  и средње школе “9. мај”  Зрењанин 

113. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне  и средње школе “9. мај”  Зрењанин 

114. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин 

115. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин  

116. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић”  Зрењанин 

117. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Економско-трговинске школе “Јован Трајковић”  Зрењанин 

118. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин 

119. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин 

120. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Техничке школе  Зрењанин 

121. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Техничке школе Зрењанин 

122. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне  школе  “Урош Предић” Зрењанин 

123. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне  школе  “Урош Предић” Зрењанин 

124. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин 

125. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин 

126. Предлог Решења о разрешењу  члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин 

127. Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Медицинске школе Зрењанин 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
          

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:
 
Материјали за тачке предложеног дневног реда за 4. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 18.12.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке 11., 12., од тачке 84. до 99., 108., 109., 118. и 119. предложеног дневног реда, који ће се доставити пре почетка седнице.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.