Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64/22-I
Дана: 13.05.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 

С А З И В А М

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 20.05.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Избор члана Градског већа

2. Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин

4. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика културе Зрењанин

7. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско – Болница'' у Зрењанину

8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција

9. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда

10. Предлог Измене и Допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2022. годину

11. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Предшколске установе Зрењанин

12. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене  добити ЈКП  ''Чистоћа и Зеленило'' Зрењанин

13. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

14. Предлог Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2022. годину

15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за  период од 01.01. до 31.12.2021. године

16. Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за  период од 01.01. до 31.12.2021. године

17. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2021. годину

18. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину

19. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за 2021. годину са Извештајем овлашћеног ревизора

20. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''  Зрењанин за 2021. годину са Извештајем независног ревизора

21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП ''Градска топлана'' Зрењанин

22. Извештај о  раду Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину

23. Извештај о  пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину

24. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2021. годину

25. Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину

26. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2021. годину

27. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину

28. Извештај о пословању Историјског архива Зрењанин за 2021. годину

29. Извештај о  раду Културног центра Зрењанина за 2021. годину

30. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2021. годину

31. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину

32. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину

33. Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина -  Мост за 2021. годину

34. Предлог Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП “Градска стамбена агенција”  Зрењанин за 2022. годину

35. Предлог Решења о образовању и избору председника и чланова Савета за здрављеМолимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 19. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 20.05.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима 1. и 35. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.