Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-14/20-I
Дана: 31.01.2020. године
З Р Е Њ А Н И Н

  

На основу члана 22. и 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст,18/19 и 32/19) 

 

С А З И В А М

33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПОНЕДЕЉАК 03.02.2020. ГОДИНЕ

 

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина

 

У складу са чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 18/19 и 32/19), образложење за краћи рок за сазивање 33. седнице Скупштине града је хитност због спровођења активности у вези са јавним приватним партнерством, а ради извођења инвестиционих радова за пречишћавање отпадних вода. Последица несазивања седнице је довођење у питање реализације инвестиције. 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић 
НАПОМЕНА: 

Материјал за тачку предложеног дневног реда за 33. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 03.02.2020. године налази се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.