Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                               
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                            
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-81/20-I
Дана: 11.09.2020. године    
З Р Е Њ А Н И Н
 
На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

 

С А З И В А М

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 18.09.2020. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа
2. Избор заменика председника Скупштине града 
3. Постављење заменика секретара Скупштине града 
4. Избор председника и чланова  Комисије за мандатна питања
5. Избор председника и чланова Комисије за персонална питања   
6.  Избор председника и чланова Комисије за прописе
7. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину 
8. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2019. годину – Консолидовани завршни рачун 
9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града Зрењанина 
 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
         

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
 
НАПОМЕНА:
 
Материјали за тачке предложеног дневног реда за 2. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 18.09.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачке 1., 2., 3., 4., 5. и 6. предложеног дневног реда. 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.