Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107/21-I
Дана: 12.08.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА  ЧЕТВРТАК  19.08.2021. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину
 2. Избор члана Градског већа 
 3. Постављење заменика секретара Скупштине града Зрењанина
 4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за акционарско друштво “Индустрија обуће Београд” Београд број 06-151-14/17-I
 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин по завршном рачуну за 2020. годину
 8. Предлог Закључка о прихватању Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 
 9. Предлог Закључка о прихватању Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину
 10. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма  пословања ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину
 11. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2020. годину
 12. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2020. годину
 13. Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину
 14. Предлог Закључка о прихватању предлога измене и допуне финансијског  плана Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину
 15. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве (I) измене и допуне Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину
 16. Предлог Закључка о усвајању предлога I Ребаланса финансијског плана за 2021. годину Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин
 17. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Плана и програма рада-Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину
 18. Предлог Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана прихода и расхода у оквиру програма рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину
 19. Предлог Закључка о усвајању измене Плана и програма рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину – РЕБАЛАНС I
 20. Предлог Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину  
 21. Предлог Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину у делу финансијских показатеља
 22. Предлог Закључка о усвајању измене и допуне финансијског плана Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину
 23. Предлог Закључка о усвајању измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
 24. Предлог Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2021. годину
 25. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину
 26. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2021. годину
 27. Предлог Решења о престанку мандата директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
 28. Предлог Решења о именовању в.д. директора  ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
 29. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
 30. Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
 31. Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 
 32. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин 
 33. Предлог Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин 
 34. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин 
 35. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 
 36. Предлог Решења о именовању два члана Управног одбора Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 
 37. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин 
 38. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин 
 39. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин 
 40. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин 
 41. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин  
 42. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Братство'' Арадац

 

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 12. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 19.08.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима: 2. и 3. и осим материјала под редним бројевима: од 27. до 42. који ће се доставити пре почетка седнице.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.