Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-42/21-I
Дана: 23.03.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА СРЕДУ 31.03.2021. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д
 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина

 2. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину

 3. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду Зрењанину 

 4. Предлог Решења о изменама и допунама Статута Историјског архива Зрењанин 

 5. Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

 6. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2020. године 

 7. Анализа пословања јавних предузећа са педузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин,  за период од 01.01. до 31.12.2020. године 

 8. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2020. годину

 9. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2020. годину

 10. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2020. годину

 11. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2020. годину

 12. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2020. годину

 13. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2020. годину

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
          

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:


Материјали за тачке предложеног дневног реда за 7. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 31.03.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.