Управљање отпадом


Управљање отпадом

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 

"ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2033. ГОДИНЕ"

Обавештење - Одлука о приступању изради ЛПУО

- Одлука о приступању израде ЛПУО

30. Службени лист, 27/12/23 - Одлука о приступању изради ЛПУО

Обавештење о Одлуци о приступању изради ЛПУО - Лист Зрењанин 06.01.2024. 

Обавештење о Одлуци о приступању  изради ЛПУО - Лист АЛО 06.01.2024.

Јавни позив - нацрт ЛПУО

Нацрт ЛПУО за град Зрењанин за период 2023-2033. година

Јавни позив - Нацрт ЛПУО - Лист АЛО 05.04.2024. година

Јавни позив - Нацрт ЛПУО - Лист Зрењанин 05.04.2024. година

Записник са одржане јавне расправе и презентације документа "ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2033. ГОДИНЕ" од 10.05.2024. године

 

23.11.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’ЕКО ГРАДЊА’’ ДОО, Зрењанин
Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ‘’ЕКО ГРАДЊА’’ ДОО, ул. Индустријска бр.5Г, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20148497.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’ЕКО ГРАДЊА’’ ДОО, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у Зрењанину, ул. Индсутријска бр.5Г, Зрењанин, катастарска парцела број 15229/2 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 05.12.2023. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

 

04.01.2023.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ЖЕЉКО НОВАКОВ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ‘’ЕКО МЕТАЛ СТИЛ’’, Зрењанин
Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ЖЕЉКО НОВАКОВ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ‘’ЕКО МЕТАЛ СТИЛ’’, ул. Београдска бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 62896990.
Надлежни орган обавештава јавност да је ЖЕЉКО НОВАКОВ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ‘’ЕКО МЕТАЛ СТИЛ’’, Зрењанин, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе складиштење, сакупљање и траснпорт неопасног отпада у Зрењанину, ул. Београдска бб, катастарска парцела број 15318 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.01.2023. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр. 4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

16.09.2022.
Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва "DOXA FLOWER" PR, Зрењанин
Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера  "DOXA FLOWER" PR, ул. Багљаш Аеродром бр. 26, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 61013296.
Надлежни орган обавештава јавност да је  "DOXA FLOWER" PR, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у Зрењанину, ул. Багљаш Аеродром бр. 26, Зрењанин, катастарска парцела број 13187/35 К.О. Зрењанин I
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.09.2022. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр. 4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

 

12.05.2022.
Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва "BAOLY"  доо, Зрењанин

Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера "BAOLY" доо, ул. Темишварски друм бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21743747.
Надлежни орган обавештава јавност да је "BAOLY" доо, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у Зрењанину, ул. Темишварски друм бб, катастарска парцела број 15051/1 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 26.05.2022. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

01.04.2021.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’GREEN INDUSTRY’’ доо, Београд

Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ‘’GREEN INDUSTRY’’ доо, ул. Вишњичка бр.158, Београд, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21447846.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’GREEN INDUSTRY’’ доо, Београд, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у Зрењанину, ул. Темишварски друм бб, катастарска парцела број 15051/1 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.04.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

04.12.2020.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за привремено складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера РЕМОНДИС Медисон доо Зрењанин

 

25.11.2020.


Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада привредног друштва ‘’РВАЧ’’ доо, Зрењанин


Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ‘’РВАЧ’’ ДОО, ул. Баштенска 1а, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 0850264.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’РВАЧ’’ доо, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у ул. Баштенска 1а, катастарска парцела број 18599  К.О. Зрењанин. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 09.12.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр. 4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

02.10.2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’ЗВЕЗДА’’ доо, Зрењанин


Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ‘’ЗВЕЗДА’’ доо, ул. Тихомира Остојића бр.102, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08186227.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’ЗВЕЗДА’’ доо, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у ул. Лазаревачки друм бб, катастарска парцела број 15077/5 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 19.10.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

21.09.2020.


Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ’’ доо, Зрењанин


Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ‘’ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ’’ доо, ул. Милутина Суботина бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08677069.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ’’ доо, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у ул. Милутина Суботина бб, катастарска парцела број 13279/5 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 05.10.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10-13 часова.

 

14.08.2020.


Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’БЕО УНИЈА’’ доо, Београд


Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ‘’БЕО УНИЈА’’ доо, ул. Видиковачки венац 80б лок.24, Београд, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17230581.
Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’БЕО УНИЈА’’ доо, Београд, поднела Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у ул. Милутина Суботина бб, катастарска парцела број 13279/5 К.О. Зрењанин I. 
Рок за достављање мишљења и предлога је 28.08.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 часова.

 

18.06.2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’DOXA FLOWER’’ Зрењанин

Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ‘’ДОXА ФЛОWЕР’’, ул. Тителска бр.7, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 61013296.

Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’DOXA FLOWER’’, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у ул. Темишварски друм бр.18, катастарска парцела број 12308/2 К.О. Зрењанин И. Рок за достављање мишљења и предлога је 03.07.2020. године.
Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13ч.

 

27.04.2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом привредног друштва ‘’VINEX ETIL’’ д.о.о. Лукићево

Одељење за привреду на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ‘’VINEX ETIL’’ ДОО, ул. Ивана Марковића - Ирца бб, Лукићево, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20569310, са шифром претежне делатности 0150.

Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’VINEX ETIL’’ д.о.о. Лукићево, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 11.05.2020. године.

Због ванредног стања, које је на снази у Републици Србији, увид у податке и документацију из захтева може се извршити упитом на емаил адресу: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

 

10.12.2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ОПСС доо, Јаша Томић

Одељење за привреду на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији у ул. Првомајска бр.53, катастарска парцела број 13866/57 к.о. Зрењанин, оператера ''ОПСС'' доо, Јаша Томић, ул. Партизански пут бр.6, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21290173, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ''ОПСС'' доо, Јаша Томић, ул. Партизански пут бр.6, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 25.12.2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 ч.

  

31.10.2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – FEITIANSUYE ДОО, Перлез

Одељење за привреду на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера FEITIANSUYE ДОО, Перлез, ул. Светосавска бр.48а, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21420255, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер FEITIANSUYE ДОО, Перлез, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 14.11.2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 ч.

 

09.01.2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ОПСС доо, Јаша Томић

Одељење за привреду на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ''ОПСС'' доо, Јаша Томић, ул. Партизански пут бр.6, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21290173, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ''ОПСС'' доо, Јаша Томић, ул. Партизански пут бр.6, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 30.01.2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

28.08.2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, ДОО Зрењанин

Одељење за привреду на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за склади[тење и третман неопасног отпада, оператера PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, ДОО Зрењанин, ул. Темишварски друм бб, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21372234, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, ДОО Зрењанин, ул. Темишварски друм бб, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 07.09.2018. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за приверду, Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

07.05.2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, Зрењанин

Одељење за привреду на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасним отпадом, оператера ЈКП Чистоћа и зеленило, Београдска бр.17, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08049653, са шифром претежне делатности 3811.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП Чистоћа и зеленило, Београдска бр.17, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 21. мај 2018. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, ул. Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

 08.12.2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, Зрењанин

Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, Потес Попова Хумка бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 62896990, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, Потес Попова Хумка бб, Зрењанин, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 18. децембар 2017. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне средине, ул. Слободана Бурсаћа бр.4, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

28.12.2016.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ‘’БИОЕЛЕКТРА’’ ДОО, Ботош

Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада, оператера ‘’БИОЕЛЕКТРА’’ ДОО, ул. Пиперски Зорана бб, Ботош, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20730471, са шифром претежне делатности 3511.

Надлежни орган обавештава јавност да је ‘’БИОЕЛЕКТРА’’ ДОО, ул. Пиперски Зорана бб, Ботош, поднео Захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 13.01.2017. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне средине, Трг Слободе 10, Бела зграда, канцеларија бр. 2, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

21.03.2016.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – СТР ‘’ШАРЧЕВИЋ‘’, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера СТР ‘’Шарчевић’’, ул. Банатска бр.110, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 56378758, са шифром претежне делатности 4532.

Надлежни орган обавештава јавност да је СТР ‘’Шарчевић’’, ул. Банатска бр.110, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 28.03.2016. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 2, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

14.12.2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ЕКО СВЕТ ПЛУС МГ, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада, оператера ЕКО СВЕТ ПЛУС МГ, ул. Југ Богдана 13/9, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20876905, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЕКО СВЕТ ПЛУС МГ, ул. Југ Богдана 13/9, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 28.12.2015. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 2, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

25.02.2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – МКР ЕВРОМЕТАЛ, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада, оператера МКР ЕВРОМЕТАЛ, ул. Др Лазе Костића 45а/6, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 63743984, са шифром претежне делатности 3811.

Надлежни орган обавештава јавност да је МКР ЕВРОМЕТАЛ, ул. Др Лазе Костића 45а/6, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 12.03.2015. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

11.02.2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – МЕТСТАР, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера МЕТСТАР, ул. Сремска бр. 63, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21047716, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је МЕТСТАР, ул. Сремска бр. 63, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 25.02.2015. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

31.10.2014.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ОТПАД МНА, Елемир

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада, оператера ОТПАД МНА, ул. Змај Јовина бр.16, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 63614505, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је ОТПАД МНА, ул. Змај Јовина бр.16, Елемир, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 14.11.2014. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

28.11.2013.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – СИС023, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера СИС023, ул. Фрање Клуза бр.23, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 63356569, са шифром претежне делатности 3832.

Надлежни орган обавештава јавност да је СИС023, ул. Фрање Клуза бр.23, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 16.12.2013. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

12.06.2013.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – ДОГАМА, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера ДОГАМА, ул. Хуњади Јаноша бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20072865, са шифром претежне делатности 4690.

Надлежни орган обавештава јавност да је ДОГАМА, ул. Хуњади Јаноша бб, Зрењанин, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 27.06.2013. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

10.04.2013. 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – СТАР МЕТ, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу цлана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера СТАР МЕТ, ул. Барток Беле бр.108, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матицним бројем 20720654, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је СТАР МЕТ, ул. Барток Беле бр.108, Зрењанин, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 24.04.2013. године.

Увид у поднети Захтев и пратецу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

  

28.03.2013.

Обавештење о подношењу Захтева за дозволе за складиштење неопасног отпадом – ДАД ДРАXЛМАИЕР АУТОМОТИВЕ, Зрењанин

Одељење за урбанизам, Одсек за заштиту и унапредивање животне средине на основу цлана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ДАД ДРАXЛМАИЕР АУТОМОТИВЕ, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матицним бројем 20363495, са шифром претежне делатности 2931.

Надлежни орган обавештава јавност да је ДАД ДРАXЛМАИЕР АУТОМОТИВЕ, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 11.04.2013. године.

Увид у поднети Захтев и пратецу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Одсек за заштиту и унапредивање животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

22.01.2013.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање отпадом – ДОXА-ФЛОWЕР, Зрењанин

Одељење за послове заштите и унапредивање животне средине на основу цлана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасним отпадом, оператера ДОXА-ФЛОWЕР, ул. Тителска бр.7, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матицним бројем 61013296, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је ДОXА-ФЛОWЕР, ул. Тителска бр.7, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 6. фебруара 2013. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапредивање животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

30.11.2012.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, Зрењанин

Одељење за урбанизам на основу цлана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, ул. Потез Попова Хумка бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матицним бројем 62896990, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЕКО МЕТАЛ СТИЛ, ул. Потез Попова Хумка бб, Зрењанин, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за управљање неопасним отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 14. децембар 2012. године.

Увид у поднети Захтев и пратецу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

05.04.2012.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – АД ''РАДИЈАТОР'' - Зрењанин

Одељење за послове заштите и унапређивање животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за управљање отпадом, оператера АД‘’РАДИЈАТОР’’, ул. Београдска бб, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08062528, са шифром претежне делатности 28220.

Надлежни орган обавештава јавност да је  АД‘’РАДИЈАТОР’’, ул.Београдска бб, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом. Рок за достављање мишљења и предлога је 20. април 2012. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапређивање животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

14.12.2011.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – Е.З. ''ЗРЕЊАНИНКА'' - Зрењанин

Одељење за послове заштите и унапређивање животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера Е.З.‘’ЗРЕЊАНИНКА’’, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.2, Зрењанин, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20766557, са шифром претежне делатности 4677.

Надлежни орган обавештава јавност да је Е.З.‘’ЗРЕЊАНИНКА’’, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.2, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 28. децембар 2011. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапређивање животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

27.07.2011.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – СТР ‘’ГАС-ПРОМ’’ - Меленци

Одељење за послове заштите и унапређивања животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење, третман и транспорт неопасног отпада и складиштење акумулатора у циљу транспорта, оператера СТР ''ГАС-ПРОМ'', ул. Иве Лоле Рибара бр.109, Меленци, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 52355435, са шифром претежне делатности 4671.

Надлежни орган обавештава јавност да је СТР ''ГАС-ПРОМ'', ул. Иве Лоле Рибара бр.109, Меленци, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење, третман и транспорт неопасног отпада и складиштење акумулатора у циљу транспорта. Рок за достављање мишљења и предлога је 12. август 2011. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапређивања животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.

 

04.07.2011.

Усвојен Регионални план управљања отпадом 

Одборници Скупштине града Зрењанина усвојили су на 34. седници Скупштине града, одржаној у петак, 1. јула, Предлог Одлуке о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зрењанин и општине Сечањ, Тител и Ковачица, којим се предвиђа градња депоније, укупне површине од 15 хектара, између Зрењанина, Арадца и Мужље.

Предлог Одлуке стручно је образложио доц др Горан Вујић, са Факултета техничких наука у Новом Саду, који је заједно са стручњацима из Зрењанина, радио на изради Регионалног плана управљања отпадом за град Зрењанин.

Како је објаснио, кључне ствари које су предвиђене су третман отпада и сакупљање отпада, на начин који је прихватљив за грађане региона и који није различит од оних који се примењују у целој Србији, уз усаглашеност са Стратегијом и Законом о управљању отпадом. Према његовим речима предвиђена је изградња савремене, санитарне депоније, а акценат је дат на рециклажи, при чему ће се испунити кључни захтеви одрживог начина управљања отпадом: заштита животне средине и  здравља грађана. Доц др Вујић је истакао важност Зрењанина, као центра региона, који ће управљати својим ресурсима и контролисати свој отпад уз одрживи систем, чиме би се отворила нова радна места и простор за нове инвестиције. Стручни тим је при изради документа одбацио могућност разних иновативних технологија, јер нису применљиве у Европској унији и свету, али и због захтевности и великих оперативних трошкова, што би било знатно скупље за грађане Зрењанина. Вујић је закључио да је овакав план у сагласности са идејама и захтевима ЕУ, јер предвиђа поступно решење за увођење бољих технологија, које не шкоди ни здрављу људи ни животној средини.

 У току лета све чланице потписнице уговора о регионалном управљању отпадом, на својим скупштинама, усвојле су овај документ.

 

 

30.05.2011.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' - Зрењанин

Одељење за послове заштите и унапређивања животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'', ул. Београдска бр.17, Зрењанин регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08049653, са шифром претежне делатности 3811.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'', ул. Београдска бр.17, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 13. јун 2011. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапређивања животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.
 

16.05.2011.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – С.Р. ‘’ОТПАД ВУКОВ’’ - Зрењанин

Одељење за послове заштите и унапређивања животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и транспорт неопасног отпада и складиштење акумулатора у циљу транспорта, оператера СР ''ОТПАД ВУКОВ'', ул. Београдска бб, Зрењанин регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 60709254, са шифром претежне делатности 51570.

Надлежни орган обавештава јавност да је СР ''ОТПАД ВУКОВ'', ул. Београдска бб, Зрењанин, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и транспорт неопасног отпада и складиштење акумулатора у циљу транспорта. Рок за достављање мишљења и предлога је 31. мај 2011. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за послове заштите и унапређивања животне средине, Трг Слободе 10, канцеларија 122, сваког радног дана у периоду од 10 -13 х.
 

17.11.2010.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – Д.О.О. ‘’РВАЧ’’ - Зрењанин

Одељење за заштиту животне средине на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/2009) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење акумулатора у циљу транспорта, оператера Д.О.О. ‘’РВАЧ’’, ул. Баштенска б