Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
 

С А З И В А М

9. седницу Градског већа града Зрењанина за понедељак 20.09.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Ечка

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Маријана Радојчић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Анекса 1 Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику града Зрењанина за закључивање Анекса 1
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

3. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

4. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-132/21-III
Дана: 17.09.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 9. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 20.09.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.