Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

 

 

С А З И В А М

4. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 12.02.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Светлана Грујић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Данкулов

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о приступању града Зрењанина у чланство Удружења ''Три плус'' из Чачка
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о прихватању удела без накнаде у капитал FULL PROTEKT д.о.о. Београд
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

8. Утврђивање Предлога Одлуке о конверзији потраживања у трајни улог у капитал и отпису потраживања према субјекту приватизације – предузеће за водне путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ А.Д.
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

9. Утврђивање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Багасениева

10. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

11. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

12. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

13. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: мр Игор Виријевић
    
14. План рада Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: мр Игор Виријевић
    
15. План рада Комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: мр Игор Виријевић

16. Текућа питања


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-27/21-III
Дана: 11.02.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 4. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 12.02.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.