Седница Градског већа

46. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) 

С А З И В А М

    46. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 20.02.2020. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 08,00 часова.

    За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Меленци
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ''СОС Русанда'' у КО Меленци
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов 

5. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Мркшић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

7. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Дупљановић

8. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

9. Утврђивање Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина (кат.парцеле бр. 14763/1, 14763/2 и 14763/3)
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

10. Утврђивање Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зрењанина (кат.парцеле бр. 15391/1, 15392/1 и 15393/1)
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

11. Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно-приватног партнерства финансирање, изградња и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода територије града Зрењанина без елемената концесије
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић  

12. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању предлога Концесионог акта Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за финансирање, изградњу, одржавање и управљање регионалном депонијом са седиштем у Инђији 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић 
 
13. Утврђивање Предлога Одлуке о подизању спомен обележја односно постављање скулптуралног дела ''STOLPERSTEINE'' – камен спотицања
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Ристић Костић

14. Утврђивање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

15. Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2019. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Малинић

16. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

17. План рада Апотеке Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: др Милан Миљуш

18. План рада Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

19. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитања и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

20. Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

21. Утврђивање Предлога Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Едвард Беновић

22. Извештај о раду на решавању првостепених управних предмета у Градској управи града Зрењанина за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

23. Предлог Закључка у вези давања сагласности Месној Заједници ''Банатски Деспотовац'' за издавање у закуп делова простора који се налазе у Банатском Деспотовцу, Трг Душана Ћубића бр. 19
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

24. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-21/20-III
Дана: 18.02.2020. године
З Р Е Њ А Н И Н
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 46. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 20.02.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачке 11., 12., 13. и 15. предложеног дневног реда који ће се доставити пре почетка седнице.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.