Седница Градског већа

 

 

На основу члана 49. став 2. и члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 10. став 4. и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)
   

С А З И В А М

24. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 01.12.2023. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину

    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину

    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непоседном погодбом
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

4. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Цвијановић

5. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Табачки

6. Утврђивање Предлога Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2024. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђина Даријевић

7. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

8. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

9. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

10. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2023. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

11. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

12. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Жарко Ђуричић 

13. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Стајић 

14. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Стајић

15. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

16. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

17. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Петровић

18. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез

19. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

20. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

21. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Миле Кулачић

22. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

23. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

24. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

25. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

26. Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Цвијановић

27. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2024. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

28. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2024. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

29. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-154/23-III
Дана: 30.11.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
                                    Саша Сантовац


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 24. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 01.12.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.