Седница Градског већа

1. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19)

 

С А З И В А М
 
1. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 05.11.2020. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.

За ову седницу предлажем следећи:
 
Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Предлога Пројекта третмана отпадних вода у Зрењанину

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Ракић

 

2. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН              
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -                                                                      
Број: 06-100/20-III                                                                         
Дана: 04.11.2020. године                                                                 
З Р Е Њ А Н И Н
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                ГРАДСКОГ ВЕЋА
                                                                                                   Симо Салапура

НАПОМЕНА:

Материјал за тачку предложеног дневног реда за 1. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 05.11.2020. године налази се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

Обавештава се известиоц за тачку предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствује наведеној седници, благовремено јави у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.