Службене евиденције

Овлашћена лица

Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, односно за предузимање радњи у поступку пре доношења решења у управним стварима

 

I               ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Дарко Вукић - начелник Одељења за финансије
 • Еуђенија Бесу - заменик начелника за финансије
 • Николина Шерфезе - заменик начелника за финансије

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Славица Радишић - порески инспектор
 • Светлана Босић - порески инспектор
 • Предраг Омаљев - порески инспектор
 • Зоран Максимовић - порески инспектор
 • Жељко Торњански - порески инспектор
 • Војиславка Кијац - порески инспектор
 • Весна Кулунџић - инспектор наплате локалних јавних прихода
 • Марко Станимировић - инспектор наплате локалних јавних прихода
 • Светлана Болтић - инспектор наплате локалних јавних прихода
 • Биљана Дошен - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 • Александра Албуљ Татић - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 • Мира Грујић - послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
 • Гордана Чука - послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
 • Милан Јокић - канцеларијски послови 
 • Биљана Борош - послови припреме за утврђивање локалних јавних прихода

 

II  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Софија Анђелковић - начелник Одељења за општу управу
 • Зоран Ковачки - заменик начелника за финансије

 

Одсек за послове матичара

 • Виолета Ђурин - шеф Одсека за послове матичара
 • Љубица Цикора - матичар
 • Весна Максимов - заменик матичара
 • Бранка Чолаковић - заменик матичара
 • Данијел Шебез - заменик матичара

 

Одсек за месне канцеларије

 • Славиша Стојановић - шеф Одсека за месне канцеларије
 • Војна Тиберију - заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек
 • Синиша Калуђерски - заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек
 • Драган Петруљесков - заменик матичара у месним канцеларијама Лазарево, Банатски Деспотовац, Ботош, Томашевац и Орловат
 • Александар Бугар - матичар у месним канцеларијама Ечка, Бело Блато, Лукино Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево
 • Пожар Иштван - заменик матичара у месним канцеларијама Ечка, Бело Блато, Лукино Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево
 • Дејан Еремић - матичар у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 • Радован Вучетић - заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 • Милена Пилиповић - заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 • Јелица Јоцић - матичар у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента
 • Споменка Христов - заменик матичара у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента

 

Одсек за управно – правне послове

 • Валерија Нађ - шеф Одсека за управно – правне послове

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

Одсек за управно – правне послове

 • Сања Еремић - управно – правни послови

 

Одсек за послове писарнице и пријем странака

 • Гордана Драгојлов - шеф Одсека за послове писарнице и пријем странака

 

III              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Јелена Драгић - начелник Одељења
 • Наталија Стојадинов Радовић - заменик начелника Одељења
 • Ивана Попов - шеф Одсека за борачко-инвалидску заштиту и права породиља – саветник за заштиту права пацијената
 • Немања Малинић - шеф Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
 • Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне заједнице и бирачки списак
 • Оливера Ристић Костић - шеф Одсека за послове из области друштвених делатности
 • Вјерка Хрубик - шеф Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције – повереник за избеглице

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Сања Гавранић - послови праћења рада јавних установа примарне здравствене заштите и друштвене бриге о деци
 • Раде Медић - послови утврђивања права на борачко - инвалидску заштиту
 • Драгољуб Цвејић - управно-правни послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту
 • Драган Кораћ - послови утврђивања породиљских права
 • Јелена Дапчевић - послови планирања и праћења прихода у буџету локалне самоуправе
 • Немања Малинић - шеф Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
 • Наташа Мицић - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца
 • Бојан Вршка - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца 
 • Ивана Којчић - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца
 • Силвија Кајари - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања права и статуса енергетски угроженог купца
 • Тибор Кочиш - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • Хунка Деже - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • Сара Царан - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • Милена Пиперски - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне заједнице и бирачки списак
 • Светлана Живановић - послови из области бирачког списка, месних заједница и техничке подршке Комисијама

 

IV             ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Љиљана Пецељ Лубурић - начелник Одељења
 • Марјана Радојчић - заменик начелника за урбанизам
 • Весна Цигулов - шеф Одсека за урбанизам и просторно планирање
 • Анкица Војновић - шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре
 • Симо Бабић - послови правне проблематике
 • Бојана Димитријевић Голијанин - послови правне проблематике
 • Бранислав Ђорђевић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • Анђелика Јојић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • Јулкица Маричић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • Ивана Дринић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетске објекте и објекте инфраструктуре
 • Драган Мирков - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетске објекте и објекте инфраструктуре
 • Сандра Јовановић Литричин - послови координирања издавања решења о озакоњењу објеката
 • Весна Грбић - послови издавања решења о озакоњењу објеката
 • Зорица Денда - послови издавања решења о озакоњењу објеката
 • Биљана Чепски - послови издавања решења о озакоњењу објеката

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Ненад Вујин - послови припреме за издавање решења о озакоњењу објеката
 • Владимир Миленов - послови припреме за издавање решења о озакоњењу објеката
 • Сара Царан - послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак

 

V             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Мила Ратковић Панић - начелник Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином
 • Милутин Ђуришић - заменик начелника Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином
 • Милица Самарџија - шеф Одсека за стамбене послове

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Срђан Стојшин - имовинско-правни послови
 • Ружица Бербаков - имовинско-правни послови
 • Јелена Табачки - имовинско-правни послови

 

VI             ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Игор Виријевић - начелник Одељења
 • Душан Куриџа - заменик начелника Одељења

 

VII             ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Милан Јованов - начелник Одељења
 • Небојша Петровић - заменик начелника Одељења

 

Одсек комуналне и саобраћајне инспекције

 • Жељко Брусин - шеф Одсека
 • Гордана Цветић - комунални инспектор И
 • Предраг Вујин - комунални инспектор И
 • Маја Михајловић - инспектор за саобраћај и путеве
 • Душка Копривица - Комунални инспектор ИИ

 

Одсек грађевинске инспекције

 • Гордана Дамјан Паскаш - шеф Одсека
 • Милка Бијелић - грађевински инспектор и инспектор путева
 • Биљана Терзић -грађевински инспектор и инспектор путева
 • Соња Драгаш - грађевински инспектор и инспектор путева

 

Одсек за заштиту животне средине и просветне инспекције 

 • Драгана Адамовић - шеф Одсека
 • Зорица Бабић Пајташев - просветни инспектор
 • Ивана Атанацковић - просветни инспектор
 • Ружица Тапавички - просветни инспектор

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Ивана Настић Чомагић - управно - правни послови
 • Соња Торњански - грађевински инспектор ИИ
 • Јелена Мартинов - грађевински инспектор ИИ 
 • Мирлсав Ламбрин - комунални инспектор ИИ
 • Оливера Јеличић - комунални инспектор ИИ
 • Јован Ћурчић - комунални инспектор ИИ
 • Наташа Шкорић - послови из области радних односа
 • Соња Ћурчић - инспектор за заштиту животне средине

 

 VIII  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Ђина Даријевић - начелник Одељења
 • Сања Марић - заменик начелника Одељења

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Јелена Николић – шеф Одсека за радне односе и људске ресурсе
 • Дуња Иванов - шеф Одсека за нормативно-правне послове и правну помоћ

 

IX             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Горан Краварушић - начелник Одељења за привреду
 • Стеван Греговић - заменик начелника Одељења за привреду
 • Љиљана Томовић - заменик начелника Одељења за привреду 
 • Едвард Беновић - заменик начелника Одељења за привреду
 • Стојан Краљ - шеф Одсека за пољопривреду и рурални развој
 • Стојанка Хорват Самарџић - шеф Одсека за заштиту и унапређивање животне средине
 • Здравка Миловановић - правни послови из области јавних набавки

 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у постопку пре доношења решења:

 • Тамара Мајкић - економско-правни послови из области јавних набавки
 • Зорица Новаков - економско-правни послови из области јавних набавки
 • Радмила Велисављев - економско-правни послови из области јавних набавки
 • Светлана Милодановић - економско-правни послови из области јавних набавки
 • Драгана Ћук Наумоски - економско-правни послови из области јавних набавки
 • Бранислав Нећаков - правни послови из области јавних набавки