Јавна књига


Јавна књига


2023. година

-Јавна књига-"Изградња постројења за припрему процесне воде фабрике Дијамант"

-Јавна књига-“Изградња екстракције (П+5) са интерцептором, подземним резервоарима за хексан и заштитним зидом, погона за водено дегумирање (П+3) и транспорног моста - Фаза I”

-Јавна књига-”Изградња пресаоне са везним делом (П+1), љуштионе (П+2+Пк), са платоом за дневну ћелију, траснпортног моста, дневне ћелије са платформом за вертикални транспортер (фаза I), трафостанице (П) и портирнице (П) (Фаза II)”

-Јавна књига-”Базна станица мобилне телефоније NS2095_05_Zrenjanin_Železnička”

-Јавна књига-"Изградња фабрике бетона"-Милан Војновић СР„БАЈА“ Зрењанин

-Јавна књига-"Реконструкција и доградња објекта 05 (дестилерија са технолошком кулом) и изградња танкване за смештај надземних резервоара са претакалиштем (4 надземна резервоара сза складиштење 96% и 99% етил алкохола - сваки запремине од 299 м3, укупно капацитета 1196м3)"

-Јавна књига-”Изградња точионе са управном зградом (два резервоара укупне запремине 70 m3- сваки по 35 m3), резервоар за азот (запремине 6,3 m3), сепаратор у шахту, интерна саобраћајница око погона, инсталациони мост и реконструкција постојећег објекта - складишта”

-Јавна књига-”Изградња сепаратора нафтних деривата на траси постојеће атмосферске канализације”

 

2022. година

-Јавна књига-"Базна станица мобилне телефоније NS1473_01 ЗР_Зрењанин_4 јули"

-Јавна књига-”Изградња фотонапонске електране на земљи, укупне активне снаге прикључења 3000 kW за предају енергије у дистрибутивни систем”-VINEX ETIL D.O.O.”

-Јавна књига-"Базна станица мобилне телефоније NS2551_01 ЗР_Меленци_север"

-Јавна књига-"Постројење за пречишћавање и утечавање CO2-"Messer Tehnogas" А.Д. Београд"

-Јавна књига-"Изградња радио базне станице мобилне телефоније ЗР - Индустријска зона Југоисток - ЗР67/ЗРУ67/ЗРЛ67/ЗРО67"

-Јавна књига-”Изградња фотонапонске електране на земљи, укупне активне снаге до 974,727 kW за сопствену потрошњу, са делимичном предајом енергије у дистрибутивни систем”

 

2021. година

-Јавна књига-"Рушење објекта број 10 - Танкванa"

-Јавна књига-"Рушење шест резервоара за меласу – објекти бр. 32, 33, 34, 35, 36 и 37"

-Јавна књига-”Изградње фотонапонске електране на земљи, укупне активне снаге прикључења 3000 kW за предају енергије у дистрибутивни систем”

-Јавна књига-"Радио станица – ФМ предајника радио Cherry 88.7"

-Јавна књига-”Изградња фотонапонске електране на земљи, укупне активне снаге до 974,727 kW за сопствену потрошњу, са делимичном предајом енергије у дистрибутивни систем”-"VINEX ETIL“ Д.О.О. Лукићево

-Јавна књига-”Два отворена складишна платоа за неопасан отпад”-”FEITIANSUYE” Д.О.О. Перлез”

-Јавна књига-”Повећање капацитета третмана пластичног отпада (укупан капацитет третмана 24 t/дан”- "Plastic recycling tehnology HS" Д.О.О. Зрењанин

-Јавна књига-”Изградња базне станице мобилне телефоније ЗРУ61 – ГОМЕКС”

-Јавна књига-"Базна станица мобилне телефоније ЗРУ62, ЗРЛ62, ЗРО62 ЗР - Лазаревачки друм"

-Јавна књига-"Базна станица мобилне телефоније ЗРУ66-Перлез-Силос"

-Јавна књига-"Изградња станице за снабдевање горивом ССГ ''Зрењанин центар”-„НИС'' А.Д. Нови Сад

 

-Јавна књига-"Пострoјење за складиштење и третман чврстог неопасног отпада-"GREEN INDUSTRY" DOO"

-Јавна књига-"Изградња објекта за производњу модификованих скробова-ALMEX Д.О.О."

-Јавна књига-"Базна станица мобилне телефоније NS1488_Zrenjanin_IndZona_JI_Essex"

 

2020. година

-Јавна књига-”Дистрибутивни гасовод МОП 16bar од прикљ. на деоницу гасовода ГМРС Серво Михаљ - МРС Ечка до МРС за насеља 

 

-Образац Јавна књига-”Изградња индустријске зграде-наткривене зграде, која се употр. за индустр. произв., изградњу локалне трансформ. станице и изградњу наткривеног складишта  Cyclopentana i Baytherma”

-Образац Јавна књига-”РБС ЗР- Житни трг-ЗРУ55/ЗРЛ55/ЗРО55”

-Образац Јавна књига-"Привремени објекат-фабрика бетона"

-Образац Јавна књига-”Комплекс објеката за пословање у слободној зони”

-Образац Јавна књига-”Компостана и трансфер станица са рециклажним двориштем”

-Образац Јавна књига-”РБС ЗР - Јунака Милана Тепића - ЗРУ58 / ЗРЛ58”

-Образац Јавна књига-"Изградња бетонске и асфалтне базе"-"Еко градња" Д.О.О.

-Образац Јавна књига-”Складиште чврстог неопасног отпада”-''БЕО УНИЈА'' Д.О.О.

-Образац Јавна књига-”Објекат за складиштење секундарних сировина ”ЗВЕЗДА” Д.О.О. 

-Образац Јавна књига-”РБС ЗР - Милана Станивуковића - ЗРУ59 / ЗРЛ59”

-Образац Јавна књига-"Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом-”АГРОРИТ” Д.О.О”

-Образац Јавна књига-"Изградња система за наводњавање"

-Образац Јавна књига-”РБС ”Житни трг”

-Образац Јавна књига-”Складиште неопасног отпада”

-Образац Јавна књига-”Доградња бензинске станице”

-Образац Јавна књига-”Изградња бетонске и асфалтне базе”

 

2019. година

-Образац Јавна књига-”РБС ”Банатски Деспотовац”

-Образац Јавна књига-”Рушење станице за снабдевање горивом Мужља”

-Образац Јавна књига-”Складиштење и третман отпадне пластике”

-Образац Јавна књига-”РБС ”Zrenjanin 13”

-Образац Јавна књига-”Производња производа од пластике”

-Образац Јавна књига-”РБС ”Zr-Lukićevo-NS2372-02”

-Образац Јавна књига-”РБС ”NS 1374-01 Zr-Radio-Zrenjanin”

-Образац Јавна књига-”РБС ”ZR-Milutina Stanivukovića-ZRU59/ZRL59”

-Образац Јавна књига-”РБС ”Junaka Milana Tepića-ZRU58/ZRL58”

-Образац Јавна књига-”Изградња индустријске зграде и складишта”

 

2018. година

-Образац Јавна књига-Реконструкција, надзиђивање, доградња фабрике за производњу производа од пластичних полимера

-Образац Јавна књига-Реконструкција и промена намене дела објекта 25-зграда пословних услуга, радионица и складишног простора у произ. погону за ЦСЛ

-Образац Јавна књига-Постојећа фабрика бетона (производња бетона)

-Образац Јавна књига-Силос са сушаром, пратећим објектима и магацином пољпоприврене механизације

-Образац Јавна књига-Објекат за складиштење и смештај пластичног отпада

-Образац Јавна књига-Линија за производњу полипропиленских производа са офсет штампом

-Образац Јавна књига-РБС ZR AVIV Park

-Образац Јавна књига-Објекат за складиштење и третман чврстог неопасног отпада

-Образац Јавна књига-РБС AVIV Park

-Образац Јавна књига-Погон за складиштење ПЕТ амбалаже

-Образац Јавна књига-РБС Бело Блато-ZRU29

-Образац Јавна књига-РБС Чента-ZR018

-Образац Јавна књига-Складиште опасног отпада

 

2017. година

-Образац Јавна књига-Изградња црпне станице, прикључака и потисног цевовода

-Образац Јавна књига-Објекат за производњу амбалаже од пластичних маса

-Образац Јавна књига-Изградња асфалтне базе

-Образац Јавна књига-Пречистач отпадних вода

-Образац Јавна књига-РБС ЗРУ52-Шинвоз

-Образац Јавна књига-Пункт за одржавање путева

-Образац Јавна књига-Електрана на биогас 2MW

-Образац Јавна књига-Складиште нон-булк материјала

-Образац Јавна књига-РБС Михајлово-ZRV48

-Образац Јавна књига-Изградња производног погона за обраду бакарне жице

-Образац Јавна књига-Реконструкција РБС ZR02, ZRH-02, ZRV 02, Зрењанин II

-Образац Јавна књига-Изградња црпне станице, прикључака и потисног цевовода

 

2016. година

-Образац Јавна књига-Базна станица ”Болничка” 

-Образац Јавна књига-Реконструкција БС NS 2097-01 Зрењанин-Банатска

-Образац Јавна књига-БС Београдска ЛТЕ ZR236

-Образац Јавна књига-Доградња станице за снабдевање моторних возила-Меленци

-Образац Јавна књига-Базна станица-Кристална дворана

-Образац Јавна књига-Реконструкција постојећег објекта БС ZR 3

-Образац Јавна књига-Доградња постојећег објекта производне хале за производњу полиетиленских цеви

-Образац Јавна књига-Објекат за складиштење опасног отпада

-Образац Јавна књига-Реконструкција БС NS 2093-1 Тоше Јовановића

-Образац Јавна књига-Реконструкција постојећег објекта радио-базне станице НС 2052-03 Зр Зрењанин Центар

-Образац Јавна књига-Реконструкција постојећег објекта радио-базне станице НС 2238-01 Зрењанин-Пожешка

-Образац Јавна књига-Реконструкција базне станице НС 2093-01 Зр-Зрењанин-Тоше Јовановића

-Образац Јавна књига-Доградња постојеће бензинске станице за снабдевање возила ТНГ-ом

-Образац Јавна књига-”REMONDIS MEDISON” DOO Зрењанин, Индустријска зона ”Југоисток бб

-Образац Јавна књига-Изградња радио-базне станице НС 2411-02 Зр-Бело Блато Евангелистичка црлква

-Образац Јавна књига-Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом

 

2015. година

-Образац Јавна књига-Реконструкција постојећег објекта БС ”ZR-01” 

-Образац Јавна књига-Бензинска пумпа Меленци (Доградња подземног резервоара)

-Образац Јавна књига-Изградња система за прочишћавање отпадних вода

-Образац Јавна књига-Доградња подземног резервоара за ТНГ

 

2012. година

-Образац Јавна књига-Кафилерија отвореног типа

-Образац Јавна књига-Силос за складиштење житарица са сушаром и објектом за смештај механизације

-Образац Јавна књига-Силос капацитета 7.500t са сушаром и пратећим објектима

-Образац Јавна књига-Хала са постојећим за палетирање сламе

-Образац Јавна књига-Изградња котларнице у кругу ТЕ-ТО Зрењанин

-Образац Јавна књига-Силос за житарице Q=4x1290t са пратећим објектима

 

2011. година

-Образац Јавна књига-Доградња ТНГ станице PAN-GAS

-Образац Јавна књига-Станица за снабдевање моторних возила горивом, D i A Melpetrol DOO

-Образац Јавна књига-Рибњак Чента

-Образац Јавна књига-Објекат за сакупљање, транспорт, складиштење и третман чврстих секундарних сировина и сакупљање истрошених акумулатора 

-Образац Јавна књига-ДОО Радио КЛИК ФМ Нови Сад

-Образац Јавна књига-АGROVET AD Меленци-Силос за складиштење житарица са сушаром и осталим пратећим објектима

-Образац Јавна књига-Zlatne zore L i M DOO-Туристички комплекс Zlatne zore, Перлез

-Образац Јавна књига-PENPHARM DOO Зрењанин-Погон за примарно и секундарно паковање фармацеутских производа

-Образац Јавна књига-Изградња гасне топловодне котларнице и реконструкција топлотне подстанице за потребе спортског центра ”ЈУГ”

-Образац Јавна књига-Пословни комплекс у функцији пољопривреде

-Образац Јавна књига-Базна станица мобилне телефоније на локацији Бело Блато

-Образац Јавна књига-Откуп и прерада млека

 

2010. година

-Образац Јавна књига-"ДИЈАМАНТ“ А.Д.

-Образац Јавна књига-„САТ-ТРАКТ“

-Образац Јавна књига-„ДОГАМА“ Д.О.О.

-Образац Јавна књига-НИС - НАФТАГАС

-Образац Јавна књига- „Луксол-фармација“ Д.О.О.

-Образац Јавна књига- „W LINE“

-Образац Јавна књига-„PRO-PET RECYCLING“

-Образац Јавна књига- Средоја Дракулић, Пионирска б.б., Чента

-Образац Јавна књига- ''РВАЧ''-Објекат за откуп, прераду и дораду секундарних сировина

-Образац Јавна књига-„ИТС БАЛКАН“ Д.О.О. БГ 

-Образац Јавна књига-„Туристички комплекс Златне зоре, Перлез“

-Образац Јавна књига-ДОО ''Звезда''- Трансфер станица – Објекат за откуп и складиштење секундарних сировина

 

2009. година

-Образац Јавна књига- Окружни затвор-Објекат за држање и узгој животиња

-Образац Јавна књига- „BB COMPANY“ Д.О.О.- Погон за прераду меса

-Образац Јавна књига-АД ''Војводина пут-Зрењанин''-Асфалтна база капацитета 260 t/h

-Образац Јавна књига- СЗР „Пешић“-Циглана

-Образац Јавна књига- ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанин“-Гасна котларница капацитета 2MW у оквиру нове спортске хале

-Образац Јавна књига-ЈП „Радио-Зрењанин“-Антенски стуб

-Образац Јавна књига- АД ''Дијамант'', Зрењанин-Објекат котларнице

-Образац Јавна књига- „Телеком Србија А.Д.“- Радио-базна станица за мобилну телефонију „Тараш – 3P28 Зрењанин“

-Образац Јавна књига-ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“-Гасна котларница капацитета 2,17 MW у оквиру нове спортске хале Зрењанин

-Образац Јавна књига-„НИС-НАФТАГАС“-Реконструкција технолошке канализације и система за примарни третман технолошких отпадних вода

-Образац Јавна књига-„VIP MOBILE“ Д.О.О.-Радио-базна станица за мобилну телефонију „ЗР Зрењанин 2 – НС2053 Зрењанин“

-Образац Јавна књига- „Телеком Србија А.Д.“-Радио-базна станица за мобилну телефонију „Тараш – 3P28“

-Образац Јавна књига-„Телеком Србија А.Д.“-Радио-базна станица за мобилну телефонију „ЗР - Дијамант“

-Образац Јавна књига-„Телеком Србија А.Д.“-Радио-базна станица за мобилну телефонију „Бело Блато“ – 3P29

-Образац Јавна књига-СЗР „Пешић“ Црна трава-Циглана у Орловату

 

2008. година

-Образац Јавна књига- ДОО Рибњачарство-Рибњак ''Мужљански рит''

-Образац Јавна књига- Рибњак ''Ботош-север''-Горан Божић

-Образац Јавна књига- „НИС“ А.Д. Нови Сад-Центар за сервисирање производне бушотинске опреме

-Образац Јавна књига-Рибњак „СКОКО“- Д.О.О. „СКОКО“

-Образац Јавна књига-СР ''ГУМ-РАД''-Самостална радња за производњу предмета од гуме

-Образац Јавна књига-СР „Бокић Бранислав“-Товариште шљунка

-Образац Јавна књига-Рибарско газдинство ''ЕЧКА'' АД,-Рибњак ''Острово'', Меленци

-Образац Јавна књига-АД ''Дијамант'', Зрењанин- Подног складишта сунцокретовог семена

-Образац Јавна књига- Д.О.О. „РИБЊИЧАРСТВО“-Рибњак „МУЖЉАНСКИ РИТ“

-Образац Јавна књига- З.З. „МАТИЦА“-Силос за житарице капацитета 2.261t

-Образац Јавна књига- DOO ''Altis Chemical''-Производња средстава за хлађење у металопрерађивачкој индустрији и средстава за хлађење мотора

-Образац Јавна књига-ДОО '''Младост'', Ботош- Бензинска пумпа са пратећим садржајем

-Образац Јавна књига-ДОО ''Gama Gas Oil'', Клек- Доградња постојеће ТНГ станице са резервоаром капацитета 30м3 за светла горива и пратећом инсталацијом

-Образац Јавна књига-DAD Dräximaier Automotive doo- Погон за израду аутомобилских кабловских сетова

-Образац Јавна књига-Задунајски Емил-Објекат за узгој и тов бројлера (5000 ком)

-Образац Јавна књига-ДOO ''Браћа Борић''-Силос за складиштење житарица са сушаром и подним складиштем

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ''VIP MOBILE'' -Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2145 ZR_Перлез''

-Образац Јавна књига-ДОО ''Пер Кат''-Објекат за сакупљање и продају на велико чврстог отпада

-Образац Јавна књига-''VIP MOBILE'' Д.О.О.-Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2154 ZR_Meленци''

-Образац Јавна књига-Цветиновић Раде- Бензинска и ТНГ пумпа са пратећим садржајима

-Образац Јавна књига- ''Агроглобе'' ДОО, Нови Сад-Сушара за житарице

-Образац Јавна књига-Д.О.О. „АГРОМЕДАН“- Силос са житарицама са сушаром, млин, подно складиште за семенску робу, минерална ђубрива и пестициде

-Образац Јавна књига-Д.О.О. „PECOCAR“-Објекат за производњу производа од полиестера

-Образац Јавна књига- ''Гезе'' дoo, Зрењанин-Објекат привредно пословне намене - Гезе

-Образац Јавна књига- А.Д. Бродоградилиште ''Бегеј'' Зрењанин-Бродоградилиште ''Бегеј'' у Зрењанину

-Образац Јавна књига-ДП ''Грејање''- Гасна котларница снаге 2x35 МW са хемијском припремом воде капацитета 50 м3/h

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ''VIP MOBILE''-Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2146 ZR_Чента''

-Образац Јавна књига- Д.О.О. ''VIP MOBILE'' - Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2151 ZR_Златица''

-Образац Јавна књига-Д.О.О.''VIP MOBILE'' -Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2097 ZR_Зрењанин, Банатска''

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ''VIP MOBILE''- Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2162 ZR_Арадац''

-Образац Јавна књига- Д.О.О.  ''VIP MOBILE'' - Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2096 ZR_Зрењанин Граднулица''

-Образац Јавна књига- Д.О.О. ''VIP MOBILE'' - Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2093 ZR_Зрењанин Тоше Јовановића''

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ''VIP MOBILE'' -Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2235 ZR_Зрењанин Цара Лазара''

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ''VIP MOBILE''-Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2220 ZR_Елемир''

-Образац Јавна књига- А.Д. Бродоградилиште ''Бегеј'' Зрењанин-Интерна станица за снабдевање моторних возила дизел горивом

-Образац Јавна књига Д.О.О. ''VIP MOBILE'' - Рaдио-базна станица за мобилну телефонију ''NS2223 ZR_Ечка''

-Образац Јавна књига-Modital manufacturing D.O.O.- Погон за бојење женских чарапа и доњег веша

 

2007. година

-Образац Јавна књига-ДОО ''БАПС''-Објекат за текстилну производњу

-Образац Јавна књига-СР ''Ђедо Коп''- Шљункаре са стовариштем грађевинског материјала

-Образац Јавна књига-Стоилковски Раткo и Смиљa-Браварска радионица

-Образац Јавна књига- Лабат Ана-Сушара за зрнасте пољопривредне производе

-Образац Јавна књига-Куручев Ивица-Стаје за узгој крава музара

-Образац Јавна књига- ''Рибобел'' доо, Зрењанин- Рибњак Јанков Мост

-Образац Јавна књига-Војнов Бошко-Станица за снабдевање моторних возила аутогасом (ТНГ) са пратећим објектима

-Образац Јавна књига-Барток Едуард и Барток Роберт Д.О.О. „ПИГИ“-Занатска кланица са прерадом меса

-Образац Јавна књига-Д.О.О. „БАНАТ ПИЛЕ“- Фарма за тов бројлера до 1500 комада

-Образац Јавна књига-А.Д. „СУПЕРПРОТЕИН“-Складишни резервоар за лож уље V=6m³

-Образац Јавна књига- ЈП „СРБИЈА ГАС“-Део гасовода од блока станице Елемир до ГРЧ (главни разводни чвор) Елемир на двосмерном гасоводу ДВ 04-18

-Образац Јавна књига-SHIPYARD BOMEX 4M- Бродоградилиште ''Бомекс 4 М''

-Образац Јавна књига-„ПОМПЕА СЕРБ“ Д.О.О.-Паковање, магацин готових производа и складиште

-Образац Јавна књига-''ИНХЕМ''- Објекат привредно пословне намене „Производња течних детерџената“

-Образац Јавна књига-АД ''Житопродукт''- Комплекс ''Житопродукт'', Зрењанин

-Образац Јавна књига-СТР ''Технопромет''- Објекат за утакање течног нафтног гаса (ТНГ) за погонске резервоаре моторних возила са пратећим садржајем

-Образац Јавна књига-ДОО  ''ЛПК ГАС ТНГ''-Станица за утакање течног нафтног гаса (ТНГ) за погонске резервоаре моторних возила

-Образац Јавна књига-Илић Миле и Романов Давид-Станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом (ТНГ)

-Образац Јавна књига- Дмитров Зоран- Рибњак БОТОШ и БОТОШ-3

-Образац Јавна књига-Раду Бранислав-Објекат за узгој и тов бројлера

-Образац Јавна књига- ''ИН МЕД'' ДОО, Београд-Погон за производњу лекова

-Образац Јавна књига-ДОО ''ФЕРО КУП''-Oбјекат за рециклажу чврстих секундарних сировина, штампаријa и производњa металних и пластичних производа 

-Образац Јавна књига-Д.О.О. „PECOCAR“-Објекат за производњу производа од полиестера

-Образац Јавна књига-Рибарско газдинство ''ЕЧКА'' А.Д-Рибњак Ечка

-Образац Јавна књига-Раичевић Драган-Станица за снабдевање горивом моторних возила

 

2006. година

-Образац Јавна књига-Матерић Стојана и Славише-Вулканизерски послови са контролом оптике и трапа

-Образац Јавна књига-Руварац Милан-Занатска радионица за израду предмета од термопластике

-Образац Јавна књига- Попов Душко-Столарска радионица

-Образац Јавна књига- Центар за привремено прихватање и збрињавање паса луталица

-Образац Јавна књига-Глуваков Дејан- Aутомеханичарски сервис, аутоперионица и технички преглед возила

-Образац Јавна књига-Малбашки Славко-Силос и резервоар надземног течног нафтног гаса капацитета до 30м³

-Образац Јавна књига-АД ''Био-еколошки центар'', Зрењанин- Производни погон за дораду, паковање и складиштење биолошког ларвицида

-Образац Јавна књига-Шуша Илија-Браварска радионица

-Образац Јавна књига-Јовић Миленко- Дистрибутивни центра техничких гасова

-Образац Јавна књига-''ЕЛЕКТРОИНВЕСТ'' ДОО-Пунионица течног нафтног гаса (ТНГ) за погонске резервоаре моторних возила

-Образац Јавна књига- НИС-Нафтагас, Нови Сад- Хале за испитивање опреме, лабораторије и контролу квалитета у погону ''Одржавање''

-Образац Јавна књига-НИС А.Д., НИС-ПЕТРОЛ-Реконструкција и доградња бензинске станице „Зрењанин 1“

-Образац Јавна књига-Фарма за узгој свиња, кланице, прераде меса, силоса са мешавином сточне хране, сеник и сушару за пољ. производе за исхрану стоке

-Образац Јавна књига-„ПОМПЕА-СЕРБ“ Д.О.О.-Изградња прве фазе пословног комплекса „ПОМПЕА-СЕРБ“ за пеглање и паковање готових производа

-Образац Јавна књига-ДОО ''WMW''-Изградње колске ваге, усипног коша, машинске кућице сa елеватором, сушаре, тампон ћелије, четири сило ћелије и септичка јама

-Образац Јавна књига- ДОО ''Звезда''-Објекат за рециклажу секундарних сировина

-Образац Јавна књига-З.З.''Вељко Лукић-Курјак'',  Лукићево- Фарма крава ''Лукра''

-Образац Јавна књига-АД ''Био-еколошки центар'', Зрењанин-Складишни (магацински) простор за сировине, амбалажу и готове производе

-Образац Јавна књига- ''Југоремедија'' АД, Ниш-Изградње прикључног гасовода, мерно регулационе станице капацитета 100 Sm³/h и парне котларнице капацитета 10 t/h

-Образац Јавна књига-  ДОО ''UNI-PRESS''- Станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом (ТНГ)

-Образац Јавна књига- ДОО ''ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ'' -Објекат за прикупљање, разврставање и примарну рециклажу отпада

-Образац Јавна књига- НИС А.Д. НИС-ПЕТРОЛ- Реконструкција интерне претоварне рампе за гориво

-Образац Јавна књига-Јовин Данијел- Станица за снабдевање моторних возила аутогасом (ТНГ)

-Образац Јавна књига- А.Д.  П.П. ''Златица''-Силос за житарице, 4 x 200 вагона

-Образац Јавна књига- Пајић Милан, Клек-Станица за снабдевање моторних возила аутогасом (ТНГ)

-Образац Јавна књига-Д.О.О. „FULGAR EAST“-Производња спиралних, пресвучених еластичних предива

-Образац Јавна књига-СТР „Сидро“ Топличина б.б.-Товариште шљунка и помоћни објекти

-Образац Јавна књига- Земљорадничка задруга „АГРО КЛЕК“-Говедарска фарма, рибњак и црпна станица

 

2005. година

-Образац Јавна књига-НИС-Нафтагас, Нови Сад-Реконструкција пунионице боца течног нафтног гаса са аутопунилиштем, аутоистакалиштем и продавницом

-Образац Јавна књига- ''YU WINNER CO''-Радионице за пуњење пур пене, спрејева за широку употребу и претакање растварача

-Образац Јавна књига-АД. ПП ''Златица''-Фарма говеда и фарма свиња – затечено стање

-Образац Јавна књига- СТР „Бокић“-Товариште шљунка и складиште грађевинског материјала

-Образац Јавна књига-А.Д.  „Изолир“-Погон за производњу полиуретанских елемената

-Образац Јавна књига-Д.О.О. ‘’WMW’’-Пункт за снабдевање моторних возила погонским горивом (бензинска станица)

-Образац Јавна књига-НИС А.Д. Нови Сад, Нис-Нафтагас-Реконструкција и адаптација постојећег објекта магацина и доградња објекта за потребе екс радионице у кругу погона „одржавање“

-Образац Јавна књига-СЗР „Вега“-Изградња објекта за паковање прехрамбених производа са пратећим садржајем

-Образац Јавна књига-АД ''Шинвоз''-Откупно сабирни центар секундарних сировина

-Образац Јавна књига-АД Бродоградилиште ''БЕГЕЈ''-Дистрибутивни центар техничких гасова