Регистар формалних захтева

Правилник о начину рада и поступању по формалним захтевима - мај 2021. године

 

IV-01 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

IV-01-01 Одсек  за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
 1. Приступ информацији од јавног значаја
 2. Остваривање права поводом извршеног увида
 3. Остваривање права у вези са обрадом података о личности

IV-02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

IV-02-04 Одсек за локалну пореску администрацију
 1. Захтев за прекњижење више или погрешно наплаћеног пореза
 2. Захтев за излазак службеног лица на терен
 3. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу
 4. Захтев за издавање пореског уверења  правном лицу - предузетнику
 5. Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
 6. Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе
 7. Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
 8. Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
 9. Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
 10. Захтев за отпис плаћања дугованог пореза

IV-03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

IV-03-01 Одсек за послове матичара
 1. Основни упис у матичну књигу рођених 
 2. Захтев за састављање записника о одређивању имена новорођеног детета 
 3. Захтев за признавање очинства 
 4. Упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа
 5. Захтев за упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана
 6. Основни упис у матичну књигу венчаних
 7. Склапање брака радним даном ван радног времена
 8. Упис у матичну књигу венчних на основу исправе иностраног органа
 9. Захтев за издавање уверења о способности за брак 
 10. Захтев за састављање записника о враћању презимена после развода брака
 11. Основни упис у матичну књигу умрлих
 12. Упис у матичну књигу умрлих на основу исправе иностраног органа
 13. Захтев за упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана
 14. Захтев за издавање дозволе за сахрањивање 
 15. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ 
 16. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на двојезичком обрасцу, на спрском језику и језику националних мањина
 17. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на међународном обрасцу
 18. Захтев за издавање уверењa о држављанству
 19. Захтев за издавање уверења из матичних књига и књига држављана
 20. Захтев за увид у матичне књиге, књиге држављана и списе
IV-03-02 Одсек за месне канцеларије
 1. Основни упис у матичну књигу рођених
 2. Захтев за састављање записника о одређивању имена новорођеног детета
 3. Захтев за признавање очинства
 4. Упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа
 5. Захтев за упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана
 6. Основни упис у матичну књигу венчаних
 7. Склапање брака радним даном ван радног времена
 8. Упис у матичну књигу венчних на основу исправе иностраног органа
 9. Захтев за издавање уверења о способности за брак
 10. Захтев за састављање записника о враћању презимена после развода брака
 11. Основни упис у матичну књигу умрлих
 12. Упис у матичну књигу умрлих на основу исправе иностраног органа
 13. Захтев за упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана
 14. Захтев за издавање дозволе за сахрањивање
 15. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ 
 16. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на двојезичком обрасцу, на спрском језику и језику националних мањина
 17. Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на међународном обрасцу
 18. Захтев за издавање уверењa о држављанству
 19. Захтев за издавање уверења из матичних књига и књига држављана
 20. Захтев за увид у матичне књиге, књиге држављана и списе
 21. Захтев за издавање потврда о животу корисницима ино пензија
 22. Захтев за издавање уверења о издржавању намењеног за употребу у иностранству
IV-03-03 Одсек за управно-правне послове
 1. Захтев за доношење решења о допуни података у матичним књигама
 2. Захтев за доношење решења о исправци грешке
 3. Захтев за доношење решења о накнадном упису у матичну књигу рођених
 4. Захтев за доношење решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих
 5. Захтев за издавање потврда о животу корисницима ино пензија
 6. Захтев за издавање уверења о издржавању намењеног за употребу у иностранству
 7. Захтев за упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге
 8. Захтев за доношење решења о промени личног имена
 9. Захтев за доношење решења о склапању брака преко пуномоћника
 10. Захтев за доношење решења о склапању брака ван службених просторија
IV-03-04 Одсек за послове писарнице и пријем странака
 1. Захтев за разгледање и преписивање списа предмета
 2. Захтев за препис односно оверу преписа исправе, чији је издавалац орган Града Зрењанина
 3. Захтев за разгледање и преписивање списа предмета из изворних надлежности

IV-04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

IV-04-01  Одсек за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
 1. Остваривање права на дечији додатак
 2. Остваривање права на родитељски додатак мајке ; оца
 3. Остваривање права на једнократну новчану помоћ мајкама породиљама са територије града Зрењанина
 4. Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете
 5. Стицање статуса енергетског угроженог купца

       6. Накнада трошкова боравка у Предшколској установи

 
IV-04-02  Одсек за борачко - инвалидску заштиту и права породиља
 1. Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата  
 2. Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата  
 3. Признавање права на ортопедски додатак РВИ, МВИ и ЦИР
 4. Захтев за ортопедска и друга помагала РВИ и МВИ
 5. Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца
 6. Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу
 7. Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти РВИ корисника додатка за негу и помоћ
 8. Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примања
 9. Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања
 10. Захтев ратног војног инвалида за призавање права на накнаду за време незапослености
 11. Помоћ породици у случају смрти војног инвалида
 12. Захтев за признавање права на борачки додатак
 13. Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида
 14. Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војног инвалида и корисника породичне инвалиднине
 15. Захтев за месечно новчано примање
 16. Захтев за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породице ЦВИ и цивилних жртава рата
 17. Захтев за остваривање права на путничко моторно возила за војне инвалиде прве групе
 18. Захтев за месечно новчано ппримање за незапослене РВИ од В до X групе из оружаних акција после 17.8.1990. године
 19. Захтев за накнаду трошкова сахране умрлог носиоца «Партизанске споменице 1941»
 20. Захтев за повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања
 21. Захтев за издавање уверење о чињеницама о којима се води Службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите
 22. Признавање права на здравствену заштиту
 23. Признавање права на разлику накнаде зараде за време привремене спречености за рад
 24. Признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида
 25. Признавање права на накнаду трошкова превоза умрлог војног инвалида
 26. Право на накнаду трошкова сахране умрлог шпанског борца
 27. Право на накнаду трошкова сахране умрлог народног хероја
 28. Приговор за заштиту пацијената
 29. Захтев за накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета
 30. Захтев за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
IV-04-03 Одсек за месне заједнице и бирачки списак
 1. Упис лица у јединствени бирачки списак
 2. Упис промене података у јединствени бирачки списак
 3. Издавање потврде о бирачком праву
IV-04-04 Одсек за национлне мањине, етничке групе, избеглице и миграције
 1. Укидање избегличког статуса
 2. Промена адресе боравишта избеглице на територији Града
 3. Промена адресе боравишта избелице ван територије Града
 4. Промена презимена и других података ради исправке Решења о признању статуса избеглице
 5. Рефундација трошкова сахране избеглица
 6. Издавање дупликата легитимације расељеног лица  
 7. Промена података у легитимацији расељеног лица
 8. Издавање легитимације расељеног лица за новорођенчад
 9. Остваривање права на набавку огревног дрвета
 10. Захтев за издавање потврде о продужавању рока важности избегличких легитимација
 11. Захтев за увођење у евиденцију повратника из земаља ЕУ по споразуму о реадмисији
 12. Пријава на јавни позив за једнократну новчану помоћ избеглих и интерно расељених лица
IV-04-05 Одсек за послове из области друштвених делатности
 1. Пружање додатне подршке детету и ученику
 2. Признавање права ученика средњих школа са сметњама у развоју на трошкове превоза
 3. Накнада превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца ради похађања наставе или пружања индивидуалних потреба
 4. Накнада трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју
 5. Финансијска подршка за биомедицинску оплодњу
 6. Регресирање превоза ученика средњих школа
 7. Регресирање приградског превоза студената
 8. Регресирање међумесног превоза студената
 9. Признавање права на повлашћен градски превоз одређених категорија становништва
 10. Ученичке и студентске стипендије
 11. Суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и културно-уметничких друштава
 12. Суфинансирање програмских активности у области противпожарне заштите
 13. Суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта
 14. Финансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 15. Финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

IV-05 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

IV-05-01 Одсек за урбанизам и просторно планирање
 1. Захтев за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама (летње и зимске баште, рекламне табле, билборди, тотеми, расхладни уређаји, уређаји кокице и сл. уређаји, балон хале, покретне тезге, излож. пулт и остало.)
 2. Захтев за постављање мањих монтажних објекта-киоска на јавним и осталим површинама
 3. Захтев за потврђивање пројекта парцелације / препарцелације
 4. Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
 5. Захтев за издавање одобрење за раскопавање јавне површине / депоновање грађевинског  материјала
 6. Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле и спајања суседних парцела истог власника
 7. Захтев за информацију о локацији
 8. Захтев за издавање уверења о намени и врсти земљишта
IV-05-02 Одсек за спровођење обједињене процедуре
 1. Захтев за доношење решења о уклањању објекта
 2. Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду
IV-05-03 Одсек за озакоњење објеката
 1. Захтев за озакоњење објеката
IV-05-04 Одсек за саобраћај
 1. Захтев за регистрацију и овера редова вожње за градски и приградски превоз на територији града Зрењанина
 2. Захтев за измену регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз
 3. Захтев за оверу техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању јавног пута
 4. Захтев за пријем радова изведених на периодичном одржавању јавног пута
 5. Захтев за:

      6. Захтев за:

      7. Захтев за:

 

IV-06 ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

IV-06-01 Одсек комуналне и саобраћајне инспекције
 1. Пријаве физичких и правних лица Комуналној инспекцији
 2. Одржавање комуналне хигијене
 3. Стварање дивљих депонија
 4. Заузимање јавне површине
 5. Одржавање јавних зелених површина
 6. Довођење јавне површине у првобитно стање
 7. Одржавање јавне канализације
 8. Одржавање јавног водовода
 9. Пријава паркирања возила на јавним зеленим површинама
 10. Обављање јавног превоза путника
 11. Држање домаћих животиња
 12. Одржавање јавних површина у зимском периоду
 13. Промет роба и услуга на јавним површинама ван пијачног простора
 14. Одржавање и уређивање гробља
 15. Постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама
 16. Кретање домаћих животиња у насељеним местима
 17. Поштовање Одлуке о пијачном реду
 18. Контрола такси превоза
 19. Контрола Одлуке о паркирању возила
 20. Контрола коришћења обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина
 21. Контрола постављања и одржавања табли са називима улица и тргова
 22. Провера испуњености услова за такси - возило
IV-06-02 Одсек просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине
 1. Инспекцијски надзор над применом Закона о процени утицаја на животну средину
 2. Инспекцијски надзор над применом Закона о управљању отпадом
 3. Инспекцијски надзор над спровођењем Закона о хемикалијама
 4. Инспекцијски надзор над спровођењем Закона о заштити од нејонизујућих зрачења
 5. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити животне средине
 6. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити природе
 7. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити од буке у животној средини
 8. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити ваздуха
 9. Захтев за потврђивање испуњености услова у погледу животне средине објеката у коме се обавља енергетска делатност
 10. Захтев за потврђивање испуњености услова у погледу животне средине објеката за складиштење и снабдевање деривата нафте и биогорива за сопствене потребе
 11. Инспекцијски надзор над применом Закона о основама система образовања и васпитања
 12. Инспекцијски надзор над применом Закона о основном  образовању и васпитању
 13. Инспекцијски надзор над применом Закона о средњем образовању и васпитању
 14. Инспекцијски надзор над применом Закона о образовању одраслих као и подзаконских аката у области образовања
 15. Инспекцијски надзор над применом Закона о уџбеницима
IV-06-03 Одсек грађевинске инспекције
 1. Контрола техничке документације
 2. Контрола да ли објекат има грађевинску и употребну дозволу
 3. Контрола извођача радова, надзорног органа и пројектанта
 4. Процена стања објекта
 5. Затварање градилишта
 6. Контрола уклањања објекта
 7. Контрола путева
 8. Поднесци физичких и правних лица
 9. Пружање стручне помоћи у области инспекцијског надзора
 10. Давање стручног објашњења и мишљења и непосредно учешће у вршењу инспекцијског надзора  
 11. Пријава хаварије
 12. Обавештење о незаконито изграђеном објекту

IV-07 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

IV-07-01 Одсек за имовинске-правне послове
 1. Предлог за административни пренос непокретности
 2. Предлог за експропријацију
 3. Предлог за непотпуну експропријацију
 4. Захтев за деекспропријацију
 5. Захтев за утврђивање права коришћења у корист власника незаконито изграђеног објекта
 6. Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу
 7. Предлог за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину на основу споразума са власником земљишта
 8. Захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност
 9. Предлог / Иницијатива за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног огласа
 10. Предлог / Иницијатива за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног огласа
 11. Захтев за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини
 12. Захтев за отуђење грађевинског земљишта  у јавној својини непосредном погодбом
 13. Захтев за давање у закуп грађевинског земљишта  у јавној својини непосредном погодбом
 14. Захтев за претварање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду
 15. Захтев за претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду
 16. Захтев за заснивање права закупа на грађевинском земљишту које подлеже примени Закона о конверзији
 17. Захтев за доношење решења о давању грађевинског земљишта у закуп за киоске
 18. Захтев за доношење решења за продужење закупа грађевинског земљишта за киоск
 19. Захтев за доношење решења о давању земљишта ради формирања грађевинске парцеле
 20. Захтев за доношење решења о давању земљишта у закуп ради исправке граница суседних парцела
IV-07-02 Одсек за стамбене послове
 1. Захтев за исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене заједнице
 2. Захтев за издавање потврде о регистрованој стамбеној заједници
 3. Захтев за регистрацију стамбене заједнице
 4. Захтев за откуп станова у јавној својини ЈЛС

IV-08 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

IV-08-01 Одсек за пољопривреду и рурални развој 
 1. Захтев за издавање потврда органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
 2. Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе
 3. Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
 4. Утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе за експлоатацију минералних сировина, односно извођење радова на одлагању јаловине пепела, шљаке и других опасних и штетних материја
 5. Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за изградњу гробаља, објеката за одбрану од поплава и изградњу пољских путева
 6. Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу
 7. Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у циљу подизања вештачких ливада, пашњака и шума
 8. Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе
 9. Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
 10. Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни услови
 11. Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност
 12. Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола
 13. Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006.)
IV-08-03 Одсек за изградњу и уређење Града
 1. Захтев за изградњу прикључка на јавни пут/или паркинг
IV-08-04 Одсек за заштиту и унапређивање животне средине
 1. Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопсаног или инертног отпада
 2. Потврда о изузимању од обавеза прибављања дозволе управљања отпадом
 3. Захтев за издавање интегрисане дозволе
 4. Продужење рока важности интегрисане дозволе
 5. Захтев за ревизију интегрисане дозволе
 6. Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
 7. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
 8. Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
 9. Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину
 10. Давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину
 11. Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
 12. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
 13. Сагласност на студију затечено стање о процени утицаја
 14. Дозвола за управљање хемикалијама
 15. Захтев за издавање - продужење рока важења енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу топлотне енергије снаге 1 МW и више
 16. Захтев за издавање - продужење рока важења енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу биогорива капацитета преко 10 т годишње
 17. Захтев за издавање лиценце за обављање енергетске делатности
 18. Захтев за издавање одобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу 
 19. Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађења

IV-09 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

IV-09-01 Одсек за нормативно-правне послове и правну помоћ
 1. Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи