Локална пореска администрација

 ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге. 

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина

  1. Коришћењем корисничког имена и лозинке (username и password)
  2. Коришћењем квалификованог електронског сертификата

Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата. Обвезницима који су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен је увид у стање пореског дуга на територији целе Републике Србије.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:

  • предајом попуњеног обрасца захтева у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију (Зрењанин Трг Слободе бр. 10 канцеларија број 20) за обвезнике који имају пребивалиште на територији града Зрењанина.

2. Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме - (у прилогу ОП образац).

3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

 

Документи

Списак аката

Списак дужника

Пријаве и захтеви