Процена утицаја на животну средину


Процена утицаја пројеката на животну средину


Jавни увид

 

1. Носилац пројекта: ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин

    ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/I

 

I фаза пројекта: „Комплекс објеката за пословање у слободној зони“ 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-34 од 31.03.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 17.04.2020. године;
- Решење бр. IV-08-04-501-34 од 07.05.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-716/2020-02 од 31.03.2020. године.

 

II фаза пројекта: „Комплекс објеката производних погона за производњу пнеуматика са пратећом инфраструктуром“
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 29.05.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 05.06.2020. године;
- Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 18.06.2020. године;
- Обавештење о донетом решењу о потреби израде Студије од 18.06.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-703/2020-02 од 04.08.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију од 14.08.2020. године;
- Студија о процени утицаја на животну средину (Јул 2020. године);
- Студија о процени утицаја на животну средину - Ревизија 1 (Септембар 2020. године);

- Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности
- Решење о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 бр. IV-08-04-501-78 од 01.10.2020. године;
- Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 од 02.10.2020. године.

 

III фаза пројекта: „Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 28.07.2020. године
- Обавештење  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о донетом Решењу о потреби израде Студије од 31.08.2020. године. 

-Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од 14. јануара 2021. године 
- Студија о процени утицаја на животну средину од новембра 2020. године

Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 40-501-1164/2020-05 од 11.06.2021. године;

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију  од 11.06.2021. године.

 

2. Носилац пројекта: ''Begej Water'' Д.О.О. Нови Београд

    ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6

Пројекат: „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Зрењанина“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 18.10.2021. године

 

 

3. Носилац пројекта: ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад

ул.  Булевар Михајла Пупина  бр. 25

Пројекат: „Измуљавање, депоновање и ремедијација седимента пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора Клек - фаза I“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

 

4. Носилац пројекта: Д.О.О. ''Црни МБ Гас петрол'' Елемир

ул. Здравка Челара бб

Пројекат: „Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта "Виногради" код Елемира“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

5. Носилац пројекта: ''ХИП- ПЕТРОХЕМИЈА'' а.д. Панчево

 ул. Спољностарчевачка бр. 82

Пројекат: „Реконструкција погона екстракције бутадиена са изградњом помоћног објекта за термичку оксидацију течне угљоводоничне фракције у ФСК“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 5.11.2021. године

- Студија о процени утицаја на животну средину од октобра 2021. године