Uknjižba objekta i dodela kućnog broja

Upis prava svojine na izgrađenom objektu, odnosno posebnim delovima objekta i izdavanje rešenja o kućnom broju

U roku od 24 sata dana pravnosnažnosti upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra: 

1) upotrebnu dozvolu; 
2) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta; 
3) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u roku od pet radnih dana od dostavljanja upotrebne dozvole: 

1) donosi rešenje o kućnom broju, ako je dostavljena upotrebna dozvola za novo izgrađeni objekat; 
2) donosi rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, u skladu sa izdatom upotrebnom dozvolom. 

Rešenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ za poslove državnog premera i katastra dostavlja investitoru bez odlaganja, a nadležnom organu radi informisanja. 

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u roku od pet radnih dana od dostavljanja upotrebne dozvole vrši odgovarajući upis u katastar vodova. 
Na rešenja , investitor ima pravo žalbe u skladu sa zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar 

Republička administrativna taksa se ne plaća Odseku za sprovođenje objedinjene procedure.

Naknada za usluge Gradske uprave se ne plaća.

Naknada za CEOP se ne plaća.

 

Vrste postupaka