Укњижба објекта и додела кућног броја

Упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју

У року од 24 сата дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра: 

1) употребну дозволу; 
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације

Орган надлежан за послове државног премера и катастра, у року од пет радних дана од достављања употребне дозволе: 

1) доноси решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени објекат; 
2) доноси решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом. 

Решења из става 1. овог члана надлежни орган за послове државног премера и катастра доставља инвеститору без одлагања, а надлежном органу ради информисања. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра у року од пет радних дана од достављања употребне дозволе врши одговарајући упис у катастар водова. 
На решења , инвеститор има право жалбе у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар 

Републичка административна такса се не плаћа Одсеку за спровођење обједињене процедуре.

Накнада за услуге Градске управе се не плаћа.

Накнада за ЦЕОП се не плаћа.

 

Врсте поступака