Издавање информације о локацији

Издавање информације о локацији

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа. 

Информација о локацији се издаје у року од 8 дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова издавање те информације. 

Републичка административна такса: за захтев 310,00 дин. на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242 и за издавање информације о локацији 3240,00 дин

Накнада за услуге градске управе: 3.000,00 динара за објекте "А" категорије, односно 7000,00 динара за објекте "Б" и "В" категорије, односно 15.000,00 динара за објекте "Г" категорије.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Врсте поступака