Издавање локацијских услова

 

Локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са овим законом и издају се за катастарску парцелу која испуњава услове за грађевинску парцелу

Изузетно, локацијски услови се могу издати и за више катастарских парцела, уз обавезу инвенститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са законом. 

Изузетно, за изградњу линијских инфраструктурних објеката и објекта комуналне инфраструктуре, локацијски услови се могу издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих катастарских парцела, у складу са законом. 

Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се идејно решење будућег објекта, односно дела објекта (скица, цртеж, графички приказ и сл.), израђено у складу са правилником којим се ближе уређује садржина техничке документације. 

Локацијским условима може се предвидети и фазна, односно етапна изградња.
 
Инвеститор није дужан да прибави локацијске услове у случају када изводи радове на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, радове којима се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет инсталација, када врши адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, као и у свим осталим случајевима извођења радова којима се не врши прикључење на комуналну инфраструктуру односно не мењају капацитети и функционалност постојећих прикључака на инфраструктурну мрежу, осим ако је овим законом или прописом којим се уређују локацијски услови прописано другачије.
 
Ако плански документ, односно сепарат, не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објекта, односно све услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и осталу инфраструктуру, надлежни орган те услове прибавља по службеној дужности, о трошку подносиоца захтева уз накнаду стварних трошкова издавања. Имаоци јавних овлашћења дужни су да те услове по захтеву надлежног органа доставе у року од 15 дана од дана пријема захтева. 
 

До доношења урбанистичког плана у складу са овим законом, локацијски услови за доградњу постојеће комуналне инфраструктуре издају се у складу са фактичким стањем у регулацији постојеће саобраћајнице или друге јавне површине.

Надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од прибављања свих потребних услова и других података од имаоца јавних овлашћења изда локацијске услове. 

На издате локацијске услове може се поднети приговор градском већу преко првостепеног органа у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је захтев поднет. 

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин. на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242 и за издавање локацијских услова и то:

  • 1.880,00 дин. - за објекат категорије А 
  • 2.810,00 дин. - за објекат категорије Б
  • 3.750,00 дин. - за објекат категорије В
  • 3.750,00 дин. - за објекат категорије Г.
               
Висина накнада за ЦЕОП
  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18)

За подношење захтева и објављивања података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
  • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара.     
 
 

Цене доприноса за уређивање грађевинског земљишта исказане по 1м2/нето површине.

За период од 15.09.2020. до 15.03.2021. год.

ЗОНЕ

Назив зоне

Екстра зона

Прва зонаa

Друга зона

Трећа зона

Четврта зона

Пета зона (индустријска у оквиру ГП)

Шеста зона (ван ГП)

Седма зона (насељена места ван Зрењанина)

 

Просечна цена квм стана (дин)

97,181.00

97,181.00

97,181.00

97,181.00

97,181.00

97,181.00

97,181.00

97,181.00

Коефицијент зоне

0.10

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

Намена објекта

Коефицијент намене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стамбена

1.00

 

9,718.10

6,802.67

5,830.86

4,859.05

3,887.24

2,915.43

1,943.62

971.81

Комерцијална

1.50

 

14,577.15

10,204.01

8,746.29

7,288.58

5,830.86

4,373.15

2,915.43

1,457.72

Јавни

1.20

 

11,661.72

8,163.20

6,997.03

5,830.86

4,664.69

3,498.52

2,332.34

1,166.17

Водни

0.01

 

97.18

68.03

58.31

48.59

38.87

29.15

19.44

9.72

Остали

0.40

 

3,887.24

2,721.07

2,332.34

1,943.62

1,554.90

 1,166.17

777.45

388.72

Отворени паркинзи на парцели са више од 3 стамбене јединице у зонама вишепородичног становања

0.20

 

1,943.62

1,360.53

1,166.17

971.81

 777.45

583.09

388.72

194.36

Објекти производног занатства и магацини послов. услуга као и други објекат на парцели уз пословни објекат

0.75

 

7,288.58

5,102.00

4,373.15

3,644.29

2,915.43

2,186.57

1,457.72

728.86

проценат умањења (може се кретати од 0 до 70) 0.00
површина (м2) 1.00
25  

Република Србија Републички завод за статистику ISSN 0353-9555

СРБ069 ГР20 150319

* Исказани подаци прикупљају се у оквиру полугодишњег истраживања о ценама станова новоградње. Обухваћени су станови новоградње за које су у извештајном полугодишту реализовани купопродајни уговори између купца и продавца у градским насељима.
Све цене представљају номинални израз вредности из купопродајних уговора (без ревалоризације) и исказују се по једном метру квадратном корисне (стамбене) површине. Курс еврa је одређен према просечној висини званичног (средњег) курса динара у посматраном периоду. Као просек периода (полугодиште и година) узима се аритметичка средина званичних (средњих) курсева које објављује Народна банка Србије.

 

Зрењанин,15.09.2020. год.

   

 Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола. 

 
    Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.