Издавање употребне дозволе

 

Објекат за који је законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи. 

Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе. 

Захтев за издавање употребне дозволе подноси инвеститор, а може га поднети и лице које за то има интерес.

Употребна дозвола издаје се на основу правноснажног решења о грађевинској дозволи и пријави радова из члана 148.  закона о планирању и изградњи. 

Употребна дозвола може се издати и на основу коначног решења о грађевинској дозволи и пријави радова из члана 148. овог закона, на ризик и одговорност инвеститора. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се ближе уређује садржина техничке документације, односно пројекат за извођење и изјава стручног надзора, извођача радова и инвеститора да није одступљено од пројекта за извођење, а за објекте из члана 145. овог закона за које није прописана израда пројекта за извођење изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова да није одступљено од идејног пројекта, спецификација посебних делова, решење о утврђивању кућног броја, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и елаборат геодетских радова за подземне инсталације, сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима, као и други докази у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. 

Надлежни орган неће издати употребну дозволу за објекат за који у складу са законом нису поднете изјаве о завршетку темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу, до прибављања уредне документације. 

Употребна дозвола се издаје на захтев инвеститора на кога гласи грађевинска дозвола, односно на захтев финансијера или лица на које је у катастру непокретности извршена предбележба стицања објекта у изградњи, односно лица на која је извршена предбележба стицања посебног дела објекта у изградњи. 

Употребна дозвола издаје се за цео објекат или за део објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити. 

Употребна дозвола се доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору. 

Ако објекат подлеже обавези прибављања интегрисане дозволе може се користити само уз прибављену употребну дозволу и интегрисане дозволе. 

На решење о употребној дозволи може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања. 

Изузетно, објекат се може користити и без издате употребне дозволе, ако у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе уз који је приложен налаз комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу и предлогом да се може издати употребна дозвола, надлежни орган није издао употребну дозволу, нити је решењем одбио издавање употребне дозволе. 

У року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговарајући упис у катастар водова. 

Елаборат геодетских радова се пре издавања употребне дозволе доставља на преглед органу надлежном за послове државног премера и катастра. 

Док траје преглед елабората из става 18. овог члана не теку рокови прописани за издавање употребне дозволе.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242. и за решење:

  • 1.890,00 дин.- за објекат категорије А
  • 9.450,00 дин. - за објекат категорије Б
  • 18.890,00 дин. - за објекат категорије В
  • 18.890,00 дин. - за објекат категорије Г.

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који предходи месецу у коме је захтев поднет.

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16, 75/2018, 73/2019, 15/2020 и 91/2020).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи: 

  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорија "А" и "Б" 1.000,00 динара;
  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорија "В" и "Г"  2.000,00 динара.

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.

  

СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА 

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

 

Врсте поступака