Пријава радова

  

Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 

Уз пријаву подноси се доказ о уплати административне таксе за подношење пријаве и накнаде за Централну евиденцију, као и: 

  1)   доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно доказ о уплати прве рате ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате, у ком случају се доставља и средство обезбеђења за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законом, ако се гради објекат чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м2, односно објекат са више од две стамбене јединице; 

  1(а)   типски уговор за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, који је оператор дистрибутивног система електричне енергије доставио инвеститору уз услове за пројектовање и прикључење, у поступку издавања локацијских услова, у складу са којима је издата грађевинска дозвола по којој се врши пријава радова, а који је потписан квалификованим електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника;

  2)   сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије за објекте за које се у складу са тим прописом може захтевати израда те студије; 

  3)   акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

 

За линијске инфраструктурне објекте, када је решење о грађевинској дозволи издато на основу коначног решења о експропријацији, доставља се и акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са овим законом. 

У пријави радова инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова. 

Надлежни орган о поднетој пријави обавештава грађевинску инспекцију. 

Ако је за пријављену врсту радова законом који уређује безбедност и здравље на раду прописана обавеза подношења елабората о уређењу градилишта, уз пријаву радова може бити поднет тај елаборат и извештај о почетку радова, у ком случају надлежни орган у име и за рачун послодавца надлежној инспекцији рада без одлагања прослеђује тај елаборат и извештај.

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве.

Грађењу се може приступити на основу правноснажног решења о грађевинској дозволи и пријави радова. Инвеститор може приступити грађењу и на основу коначног решења о грађевинској дозволи и пријави радова, на сопствени ризик и одговорност. Ако је странка покренула управни спор, а инвеститор из тог разлога не започне са грађењем објекта до правноснажности решења, инвеститор има право на накнаду штете и на изгубљену добит у складу са законом, ако се утврди да је тужба неоснована.

 

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242 и за потврду:

 • 940,00 дин. - за објекат категорије А
 • 4.690,00 дин. - за објекат категорије Б
 • 5.630,00 дин. - за објекат категорије В
 • 5.630,00 дин. - за објекат категорије Г.

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

 • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16 и 60/16).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

 • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.

 

 

Врсте поступака