Решење о измени решења о грађевинској дозволи

 

По издавању решења о грађевинској дозволи до подношења захтева за употребну дозволу, инвеститор, у складу са новонасталим финансијским, урбанистичко-планским и другим околностима, изменама планског документа, изменама у доступности комуналне и друге инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога, може поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње објекта дође до промене планског документа на основу кога је издата грађевинска дозвола, на захтев инвеститора надлежни орган може изменити грађевинску дозволу у складу са новим планским документом, уз задржавање стечених права из грађевинске дозволе која се мења. 

Изменом сматра се свако одступање од положаја, димензија, намене и облика објекта, као и других параметара и услова утврђених у грађевинској дозволи, односно изводу из пројекта.

Уз захтев прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења.

Ако измене нису у сагласности са издатим локацијским условима, надлежни орган ће у обједињеној процедури од имаоца јавних овлашћења прибавити измењене услове и у складу са њима донети решење по захтеву инвеститора.

Ако се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је саставни део захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим локацијским условима, надлежни орган одбацује захтев за измену решења о грађевинској дозволи, и упућује подносиоца да прибави нове локацијске услове, односно затражи измену важећих локацијских услова. 
У овом случају , неће се тражити измена идејног решења, већ ће се уместо идејног решења користити сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу који се мења, односно нови пројекат за грађевинску дозволу ако га је инвеститор израдио. 
Надлежни орган прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење који у важећим локацијским условима нису у складу са траженом изменом. 

Ако орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да су настале измене у складу са важећим планским документом и локацијским условима, донеће решење о измени грађевинске дозволе у року од пет радних дана од дана пријема уредне документације. 

Одредба овог члана која се односи на измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења сходно ће се примењивати и на измену одобрења за изградњу и главног пројекта потврђеног у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), као и на измену решења о грађевинској дозволи издатој по одредбама раније важећих закона којима је уређивана изградња објеката, када је у складу са тим решењем започета изградња објекта.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на измену решења о одобрењу из члана 145. овог закона.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин. и за решење 550,00 дин. на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 51-242.

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

  • Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16, 75/2018, 73/2019, 15/2020 и 91/2020).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорија "А" и "Б" 3.000,00 динара;
  • за измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорија "В" и "Г" 5.000,00 динара.

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.
 
Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.
 

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

 

Врсте поступака