Информатор о раду органа града Зрењанина

  • Датум првог објављивања Информатора: 30.12.2005. године
  • Датум последње измене и допуне Информатора: 30.12.2021. године

Дана 30.12.2005. године је први пут објављен Информатор о раду органа тадашње Општине Зрењанин и тадашње Општинске управе Општине Зрењанин као јединствене службе на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 57/05).

Израда Информатора о раду органа града Зрењанина у складу са новим Упутством за израду и објављивање Информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 68/10), којим је престало да важи претходно Упутство за објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 57/05), је извршена 26.12.2010. године. 

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Градске управе, као и општих аката органа града.   

Заинтересована лица имају право увида у информатор без накнаде.

Информатор садржи податке о надлежности органа града Зрењанина и Градске управе као јединствене службе, податке о буџету, затим преглед послова организационих јединица Градске управе са описом услуга које се непосредно пружају заинтересованим лицима, те имена изабраних, постављених и именованих лица у органима града Зрењанина и руководилаца организационих јединица и др.

 

Преузмите документ:

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА    - величина 1,9 МБ