План развоја града Зрењанина за период 2023-2030. године

План развоја града Зрењанина за период 2023-2030. године

 

Шта је план развоја?

План развоја је дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе. Он служи локалној самоуправи да реално сагледа и опише постојеће стање у погледу проблема и развојних шанси, као и да утврди приоритетне циљеве развоја. План развоја садржи податке о стању природних ресурса, инфраструктуре, образовања, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, културе, туризма и других области важних за живот и рад. На основу ових података и у складу са потребама грађана и привреде, утврђују се приоритетни циљеви развоја којима се стреми у будућем периоду.

Који су главни елементи плана развоја?

Према Уредби о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС“, бр.107/2020), обавезни елементи плана развоја су:

Који је циљ доношења овог документа?

План развоја Града Зрењанина израђен је у циљу дефинисања кључних развојних праваца, одговарајућих приоритетних циљева, мера и механизама за њихову успешну реализацију у периоду од 2023. до 2030. године, а све у циљу остваривања бољих услова за живот грађана и посетилаца Зрењанина. Представља инструмент за решавање затечених проблема и база за унапређење друштвено-економског положаја и животног стандарда свих грађана.

Ко је носилац израде Плана развоја града Зрењанина 2023-2030. године?

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу донео је дана 08.04.2021. године Одлуку о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине која је заведена под бројем 141-401-1031/2021-01 по Јавном конкурсу за суфинансирање израде планова развоја као дугорочних докумената развојног планирања јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине. Предметном Одлуком граду Зрењанину су одобрена средства за израду Плана развоја града Зрењанина за период 2023-2030. године, а Уговор о суфинансирању ради спровођења пројекта под бројем 141-401-1031/2021-01-24 Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу и Град Зрењанин закључили су 16. априла 2021. године којим су регулисали међусобна права и обавезе. 

Градоначелник је Решењем  о  образовању и именовању координационог тима и тематских радних група за израду Плана развоја града Зрењанина за период 2023-2030. година креирао основу институционалног оквира за управљање процесом планирања и израде документа. Такође, Градоначелник је посебним решењем формирао и тематске радне групе из следећих пет области: 1. Локални економски развој, привреда и инвестиције; 2. Зелена агенда; 3. Друштвена кохезија; 4. Инфраструктура; и 5. Менаџмент у јавном сектору.

Стручна подршка изради Плана развоја пружена је од стране Фондације за развој економске науке (ФРЕН). Истраживачи (експерти) ФРЕН-а, који су уједно и наставници и сарадници на Економском факултету Универзитета у Београду, су руководили јавно-приватним дијалозима са циљем да се представници заинтересованих страна/група са локалног нивоа што активније укључе у процес дефинисања и идентификације тренутних проблема у приоритетним областима, да се уоче ограничења, али и могући правци деловања у циљу побољшавања стања у наредном планском периоду.