Средњорочни план града Зрењанина за период од 2024. до 2026. године

Средњорочни план града Зрењанина за период од 2024. до 2026. године

 

Шта је Средњорочни план јединице локалне самоуправе?

У члану 25. Закона о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018) утврђује се да је средњорочни план свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.

Средњорочни план ЈЛС се израђује на основу плана развоја ЈЛС и докумената јавних политика ЈЛС (стратегија, програма и њихових акционих планова), развојних мера и активности утврђених на основу надлежности ЈЛС и обавеза ЈЛС проистеклих из републичких или покрајинских докумената јавних политика или на основу посебних прописа, при чему се уважавају расположиви капацитети и ресурси ЈЛС, као и промене околнодзи у односу на време када су плански документи донети. На тај начин средњорочни план постаје основни управљачки инструмент ЈЛС чији је циљ то да утврди које ће развојне мере и активности бити спроведене у наредне три године.

Средњорочни план утврђује ко, шта, кад и како треба да уради, трошкове тих активности у средњорочном периоду и њихову усклађеност са билансним могућностима (утврђеним буџетом за наредну годину и средњорочним оквиром расхода).

Средњорочни план може да обухвати и мере и активности институционалног развоја ЈЛС или мере и активности које ЈЛС намерава да спроведе након што истекне важење одређене стратегије, програма или акционог плана (чиме се премошћава јаз до доношења таквог новог документа јавне политике). 

Сврха Средњорочног плана

  • Средњорочни план пружа свеобухватан и ажуран преглед обавеза (мера и активности) које ЈЛС треба да спроведе током три године и омогућава да се: 
    • број и обим мера и активности и динамика њиховог спровођења усклади с расположивим ресурсима (људским и финансијским) и приоритетима,
    • детаљно планирају активности како би се избегла „уска грла” која настају услед великог обима посла или недостатка средстава;

  • Средњорочни план повећава транспарентност одговорности за спровођење јавних политика тако што обавезује ЈЛС да средствима која су јој додељена спроведе јасно утврђен скуп мера и активности;

  • Кроз израду средњорочног плана (нарочито кад се средњорочни план израђује по први пут) обезбеђује се међусобна усклађеност планских докумената ЈЛС (у смислу рокова, одговорности и додатних детаља спровођења);

  • Средњорочни план доприноси ефективном планирању програмског буџета и средњорочног оквира расхода који су у складу са циљевима и приоритетима планских докумената и општинске/градске управе;

  • Годишње извештавање о спровођењу средњорочног плана представља механизам за извештавање о напретку у спровођењу плана развоја ЈЛС.