Raspisan konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine raspisuje II К O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE za 2009. godinu

1.  Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. 

Ukupan iznos sredstava je 17.500.000,00 dinara, a po konfesijama iznosi su sledeći:

Srpska pravoslavna crkva – 8.750.000,00 dinara (Bačka eparhija – 2.625.000,00 dinara; Banatska eparhija – 2.875.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.250.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 5.600.000,00 dinara (Subotička biskupija – 2.800.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.555.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.245.000,00 dinara); Islamska zajednica – 249.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 700.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 375.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 437.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 375.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 375.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 498.000,00 dinara.

2. Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale - episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.
Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.
 

Rok za podnošenje prijave je 20. 08. 2009. godine.

Prijava mora da sadrži:
• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka  u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.
Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Izvršnog veća AP Vojvodine ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16. Prijave se mogu dostaviti i faksom na broj 021/557-074.
Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adrese: www.vojvodina.sr.gov.yu.
Na konkurs se mogu prijaviti samo tradicionalne crkve i verske zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. 
Nakon zaključivanja konkursa, prijave će biti dostavljene crkvenim centralama (eparhijama, biskupijama, vikarijatima i egzarhatu), kako bi dale svoja mišljenja u pogledu prioriteta i visine sredstava, koja ćemo imati u vidu prilikom donošenja konačne odluke o dodeli sredstava učesnicima konkursa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.
Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.
Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.
Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.
Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2009. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine ne može se uložiti pravni lek. 

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
   

                                                                                                                                                 Pokrajinski sekretar

                                                                                                                                                  Dr. Korhecz Tamás
                                                                                                                                                   (dr Tamaš Korhec)

 

Prijave za konkurs možete preuzeti i ovde:

Prijava na srpskom jeziku                           Prijava na rusinskom jeziku                           Prijava na mađarskom jeziku

Prijava na slovačkom jeziku                        Prijava na rumunskom jeziku                        Prijava na hrvatskom jeziku