Saopštenje Jasmine Malinić, predsednice Popisne komisije za Grad Zrenjanin

Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova utvrđeno je da popis priprema, organizuje i sprovodi Republički Zavod za statistiku (u daljem tekstu: RZS) dok su popisne komisije dužne  da postupaju u skladu sa uputstvima RZS.
U vezi sa navedenim, napominjem da je preliminarni spisak sa brojevima iz prijava kandidata za popisivače po mesnim zajednicama izložen na oglasnoj tabli  Gradske uprave, prostorijama mesnih zajednica  i mesnih kancelarija kao i na internet prezentaciji grada Zrenjanina. Kandidati čiji se brojevi prijava nalaze iznad crte moraju u periodu do 29. avgusta 2011. godine doneti potrebnu dokumentaciju Popisnoj komisiji kako bi dokazali tačnost podataka koje su naveli u prijavi, jer će se, u suprotnom smatrati da je kandidat odustao od učešća u popisu u svojstvu popisivača. 
Kandidate za popisivače bodovao je  RZS  i  to prema najviše završenoj školi (od 1 do 6 bodova ) i prema aktivnosti (nezaposleni i studenti 4 boda, ostali kandidati kao što su zaposleni, penzioneri i dr. 0 bodova ).
Takođe napominjem da je za grad Zrenjanin potrebno 915 popisivača a prijavljeno je 2.682 kandidata.
S obzirom na navedeno,  za popisivače će biti izabrani nezaposleni i studenti u najvećem broju a u zavisnosti od kvalifikacione strukture i broja prijavljenih kandidata po mesnim zajednicama.
U vezi sa izborom instruktora ističem da su, prema Uputstvu koje je propisao direktor RZS, izabrani kandidati koji su dobili najveći broj bodova  i nije bilo dozvoljeno biranje kandidata ''preko reda'' tako da je za Zrenjanin izabran 101 instruktor i to: 46 šefova mesnih kancelarija i sekretara mesnih zajednica, 4 geodeta zaposlena u Službi za katastar, 1 matičar, 14 rukovodioca službi u Gradskoj upravi i 36 kandidata sa visokom školskom spremom sa evidencije Službe za zapošljavanje. 
Po javnom pozivu koji je objavio  RZS, kandidati za instruktore mogli su da se prijavljuju isključivo elektronskim putem, direktno RZS, koji je izvršio i bodovanje istih na osnovu  svojih kriterijuma. Popisne komisije nisu imale uvid u to ko je konkurisao niti koliko koja rubrika nosi bodova. Kao što se može videti, prilikom bodovanja RZS je prednost dao poslovima kao što su poslovi statističara, geodeta, rukovodioca u službama Gradske uprave, matičara, šefova MK i sekretara MZ.
Takođe napominjem da je RZS na svojoj internet prezentaciji, dana 18.08.2011. godine izdao saopštenje za javnost da trenutno radi na verifikacijama gradskih instruktora i da će, u slučajevima gde nisu poštovana data uputstva i procedure RZS-a liste biti vraćene komisijama na reviziju, što za Zrenjanin nije bio slučaj.